Senast publicerat 10-05-2021 16:25

Riksdagens skrivelse RSk 43/2018 rd B 19/2018 rd  Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2018

B 19/2018 rd
ReUB 10/2018 rd

Ärende

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2018 (B 19/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Revisionsutskottet (ReUB 10/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har med anledning av berättelsen godkänt följande ställningstagande enligt betänkandet:

Riksdagen förutsätter att regeringen omedelbart vidtar åtgärder för att förbättra statens riskhantering och före utgången av 2020 fastställer harmoniserade och fungerande riskhanteringsförfaranden på statsrådsnivå, förvaltningsområdesnivå och ämbetsverksnivå samt fastställer de ansvariga ministerierna och övriga ansvarsförhållanden. 
Helsingfors 28.2.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare