Riksdagens skrivelse
RSk
43
2018 rd
Riksdagen
Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2018
B 19/2018 rd
ReUB 10/2018 rd
Ärende
Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2018 (B 19/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Revisionsutskottet (ReUB 10/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har med anledning av berättelsen godkänt följande ställningstagande enligt betänkandet:
Riksdagen förutsätter att regeringen omedelbart vidtar åtgärder för att förbättra statens riskhantering och före utgången av 2020 fastställer harmoniserade och fungerande riskhanteringsförfaranden på statsrådsnivå, förvaltningsområdesnivå och ämbetsverksnivå samt fastställer de ansvariga ministerierna och övriga ansvarsförhållanden. 
Helsingfors 28.2.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 01-03-2019 12:18