Senast publicerat 24-10-2022 10:21

Riksdagens skrivelse RSk 44/2022 rd MI 5/2021 rd  Skriv in skolvåld i strafflagen

Ärende

Skriv in skolvåld i strafflagen (MI 5/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Lagutskottet (LaUB 11/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalande: 

Riksdagen förutsätter att regeringen på ett övergripande sätt utreder hur mobbning i skolan kan förebyggas och åtgärdas bättre än för närvarande och i anslutning till detta bedömer bland annat behoven av att komplettera lärarutbildningen och skapa enhetliga verksamhetsmodeller på riksnivå i mobbningsfall samt huruvida lagstiftningen om skadestånd och tillsynen över undervisningsväsendet behöver ses över. 

Riksdagen har

förkastat förslaget om att inleda lagberedning i medborgarinitiativ 5/2021 rd. 
Helsingfors 21.10.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare