Senast publicerat 28-10-2022 10:24

Riksdagens skrivelse RSk 45/2022 rd MI 11/2019 rd  Initiativ till lagstiftning om begränsning av användningen av pyrotekniska artiklar i kategorierna F2 och F3

Ärende

Initiativ till lagstiftning om begränsning av användningen av pyrotekniska artiklar i kategorierna F2 och F3 (MI 11/2019 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 19/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalande: 

Riksdagen förutsätter att arbets- och näringsministeriet heltäckande utreder olika alternativ för att förbättra fyrverkeripjäsers säkerhet och minska olägenheterna orsakade av fyrverkerier samt vidtar behövliga åtgärder med anledning av utredningarna och lämnar ekonomiutskottet en utredning om resultaten av granskningen. 

Riksdagen har

förkastat lagförslaget i medborgarinitiativ MI 11/2019 rd
Helsingfors 25.10.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare