Senast publicerat 15-12-2021 14:21

Riksdagens skrivelse RSk 47/2021 rd LM 48/2021 rd  Lagmotion med förslag till lag om upphävande av lagen om Riksdagsbiblioteket

LM 48/2021 rd
KuUB 18/2021 rd

Ärende

Riksdagsledamot Pauli Kiuru m.fl. har väckt en lagmotion med förslag till lag om upphävande av lagen om Riksdagsbiblioteket (LM 48/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 18/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag:

Lag om upphävande av lagen om Riksdagsbiblioteket 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs lagen om Riksdagsbiblioteket (717/2000). 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 13.12.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare