Senast publicerat 28-10-2022 14:00

Riksdagens skrivelse RSk 47/2022 rd MI 9/2021 rd  Förbjud jakt på hotade arter i jaktlagen

Ärende

Förbjud jakt på hotade arter i jaktlagen (MI 9/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Jord- och skogsbruksutskottet (JsUB 10/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalanden: 

1.

Riksdagen förutsätter att regeringen utvecklar uppföljningen när det gäller sjöfåglar och bedömningen av beståndens utveckling så att det tillgängliga materialet möjliggör en årlig reglering av jakten på sjöfåglar. Vidare förutsätter riksdagen att regeringen lämnar en utredning om hur uppföljningen utvecklats till jord- och skogsbruksutskottet före utgången av 2023. 

2.

Riksdagen förutsätter att jord- och skogsbruksministeriet sörjer för att information om befintliga jaktbegränsningar och deras betydelse för skyddet av hotade arter sprids i så stor utsträckning som möjligt. 

3.

Riksdagen förutsätter att regeringen granskar möjligheterna att effektivisera skyddet av de för närvarande mest hotade sjöfågelarterna genom att med stöd av 38 § i jaktlagen begränsa jakten i större utsträckning än för närvarande eller genom att förbättra tillståndet för dessa sjöfågelbestånd med hjälp av andra vårdåtgärder. Dessutom förutsätter riksdagen att regeringen lämnar en utredning om dessa åtgärder till jord- och skogsbruksutskottet före utgången av 2023. 

Riksdagen har

förkastat lagförslaget i medborgarinitiativ MI 9/2021 rd. 
Helsingfors 26.10.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare