Senast publicerat 22-12-2021 13:27

Riksdagens skrivelse RSk 49/2021 rd TKF 3/2021 rd  Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli och om upphävande av 15 § i riksdagens arbetsordning

TKF 3/2021 rd
GrUB 15/2021 rd

Ärende

Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli och om upphävande av 15 § i riksdagens arbetsordning (TKF 3/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 15/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande ändring av reglementet för riksdagens kansli och upphävande av 15 § i riksdagens arbetsordning:

Riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i reglementet för riksdagens kansli (1480/2015) 6 och 8 §, 12 § 3 mom. samt 13 och 20 § som följer: 
6 § 
Förvaltnings- och serviceavdelningen ska förbereda kanslikommissionens möten, svara för beredningen av kansliets verksamhets- och ekonomiplaner, sköta kansliets personalförvaltning, ekonomiförvaltning, fastighets- och lokalförvaltning och it-förvaltning samt svara för arbetarskyddet, företagshälsovården och arbetshälsan och för andra arbetsgivaråtaganden. Förvaltnings- och serviceavdelningen svarar också för de administrativa stödtjänster som inte hör till någon annan enhet. 
8 § 
Utrednings- och informationsavdelningen ska sköta riksdagens informations- och kommunikationstjänster samt kunskapsstödstjänster. 
12 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Serviceenheten svarar för mötes- och logistiktjänster, personaltjänster och upphandlingstjänster. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
13 § 
Vid utrednings- och informationsavdelningen finns kommunikationsenheten och enheten för kunskapsstöd. 
Kommunikationsenheten svarar för information om aktuella frågor och tjänster för media samt för webbtjänster, tjänster för medborgare och internkommunikation. 
Enheten för kunskapsstöd svarar för utredningstjänster, analyser, ekonomiska beräkningar och informationssökningstjänster samt för mediebevakning, webbaserade informationstjänster, bibliotekstjänster, riksdagens centralarkiv och ärendehantering i förvaltningsärenden. 
Riksdagsbiblioteket är ett offentligt bibliotek för juridisk kunskap, samhällskunskap och riksdagskunskap. 
20 § 
Utrednings- och informationsdirektören leder utrednings- och informationsavdelningen och svarar för riksdagsinformationen och kunskapsstödet och deras utveckling. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 1 januari 2022. 
 Slut på lagförslaget 

Riksdagens beslut om upphävande av 15 § i riksdagens arbetsordning 

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som anges i 52 § 1 mom. i grundlagen, föreskrivs: 
1 § 
Genom detta beslut av riksdagen upphävs 15 § i riksdagens arbetsordning (40/2000). 
2 § 
Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 1 januari 2022. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 20.12.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare