Senast publicerat 09-11-2022 13:40

Riksdagens skrivelse RSk 51/2022 rd ISL 5/2022 rd  Icke stadfäst lag som återgått om avtalet om ett gemensamt luftfartsområde mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan (ISL 5/2022 rd) (RP 25/2022 rd)

Ärende

Icke stadfäst lag som återgått om avtalet om ett gemensamt luftfartsområde mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan (ISL 5/2022 rd) (RP 25/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 14/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt utan ändringar den icke stadfästa lagen ISL 5/2022 rd, som återgått. 

Lag om avtalet om ett gemensamt luftfartsområde mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Kiev den 12 oktober 2021 mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, ingångna avtalet om ett gemensamt luftfartsområde ska gälla som lag sådana Finland har förbundit sig till dem. 
2 § 
Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen, och om tillämpningen av dessa bestämmelser innan avtalet träder i kraft internationellt, utfärdas genom förordning av statsrådet. 
3 § 
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet får det föreskrivas att denna lag tillämpas innan avtalet träder i kraft internationellt. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 8.11.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare