Senast publicerat 23-11-2022 13:06

Riksdagens skrivelse RSk 52/2022 rd B 7/2022 rd  Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2022

Ärende

Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2022 (B 7/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (AjUB 12/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har med anledning av berättelsen godkänt följande ställningstagande enligt betänkandet: 

Riksdagen förutsätter att regeringen 1. vidtar behövliga åtgärder för att förbättra och stärka likabehandlingsplaneringen och bedömningen av konsekvenserna för likabehandling inom den offentliga förvaltningen och lagberedningen, 2. vidtar behövliga åtgärder för att möjliggöra systematisk insamling av information om diskriminering och rasism och säkerställa de resurser som krävs för arbetet, 3. säkerställer att myndighets- och nödvändighetstjänsterna digitaliseras så att tjänsterna är lätta att använda, nåbara och tillgängliga via flera kanaler, 4. vidtar behövliga åtgärder för att identifiera offer för människohandel och hänvisa dem till hjälp i välfärdsområdena,  5. utreder och genomför ändringar i lagstiftning eller verksamhet som tryggar säkert stödboende för offer för människohandel, 6. utreder ändringar i lagstiftningen genom vilka barnets rättigheter tryggas fullt ut när barnet eller någondera av föräldrarna är utlänning.  

Helsingfors 18.11.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare