Senast publicerat 10-05-2021 16:25

Riksdagens skrivelse RSk 53/2018 rd SRR 7/2018 rd  Statsrådets redogörelse om informationspolitiken och artificiell intelligens

SRR 7/2018 rd
KuUB 21/2018 rd

Ärende

Statsrådets redogörelse om informationspolitiken och artificiell intelligens (SRR 7/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 21/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har med anledning av redogörelsen godkänt följande ställningstagande enligt betänkandet: 

Riksdagen förutsätter att statsrådet 1. i samarbete med olika förvaltningsområden och expertorganisationer fortsätter behandlingen av informationspolitikens och den artificiella intelligensens etiska aspekter för att konkretisera de principer som läggs fram i redogörelsen, 2. vidtar behövliga åtgärder för att främja medborgarnas förståelse för digitalisering och artificiell intelligens och stärka den kompetens som behövs för att utveckla branschen och höja den internationella konkurrenskraften på olika utbildningsstadier och inom olika vetenskapsgrenar, 3. skyndsamt utreder beskattningen av öppna blockkedjor och kryptovalutor och vidtar i anslutning till det behövliga åtgärder för att klarlägga och förtydliga den skattemässiga situationen, 4. vidtar åtgärder för att definiera ansvarsfördelningen för utvecklingen av informationspolitiken inom statsrådet så att gränserna mellan ministeriernas behörighet inte förorsakar hinder för utvecklingsarbetet och ledningen av det, som bör stärkas betydligt. 

 
Helsingfors 14.03.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare