Senast publicerat 10-05-2021 16:26

Riksdagens skrivelse RSk 55/2018 rd MI 3/2017 rd  Hälso- och sjukvårdslagen, § 50, mom. 3 bör ändras

MI 3/2017 rd
ShUB 41/2018 rd

Ärende

För riksdagen har den 10 maj 2017 lagts fram ett medborgarinitiativ Hälso- och sjukvårdslagen, § 50, mom. 3 bör ändras (MI 3/2017 rd — företrädare för initiativet Kim Kristoffer Berg och ersättare Hans Frantz). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 41/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalande: 

Riksdagen förutsätter att regeringen än en gång överväger Vasa centralsjukhus ställning som sjukhus med omfattande jour inom den samlade social- och hälsovården.  

Riksdagen har

förkastat lagförslaget i medborgarinitiativet. 
Helsingfors 18.3.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare