Senast publicerat 24-02-2022 15:33

Riksdagens skrivelse RSk 6/2022 rd B 3/2021 rd  B 16/2021 rd  Regeringens årsberättelse 2020Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2020

B 3/2021 rd
B 16/2021 rd
ReUB 8/2021 rd

Ärende

Regeringens årsberättelse 2020 (B 3/2021 rd). 

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2020 (B 16/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Revisionsutskottet har i ärendena lämnat ett gemensamt betänkande (ReUB 8/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har med anledning av berättelserna godkänt följande ställningstagande enligt betänkandet: 

Riksdagen förutsätter att regeringen på behörigt sätt beaktar de ställningstaganden om tidigare uttalanden från riksdagen och andra omständigheter som ingår i detta betänkande och i de bifogade utlåtandena från fackutskotten. 
Helsingfors 23.2.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare