Senast publicerat 10-05-2021 16:29

Riksdagens skrivelse RSk 7/2020 rd Ö 3/2020 rd  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och från bedömningarna av servicebehovet inom socialvården

Ö 3/2020 rd
GrUB 4/2020 rd

Ärende

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och från bedömningarna av servicebehovet inom socialvården (Ö 3/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 4/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har beslutat

att statsrådets förordning om kommunens rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och från bedömningarna av servicebehovet inom socialvården inte upphävs. 
Helsingfors 19.3.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare