Senast publicerat 24-02-2022 16:00

Riksdagens skrivelse RSk 7/2022 rd B 20/2021 rd  Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2021

B 20/2021 rd
ReUB 9/2021 rd

Ärende

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2021 (B 20/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Revisionsutskottet (ReUB 9/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 23.2.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare