Senast publicerat 03-03-2022 11:18

Riksdagens skrivelse RSk 8/2022 rd SRR 5/2021 rd  Utvecklingspolitisk redogörelse för de kommande valperioderna

Ärende

Utvecklingspolitisk redogörelse för de kommande valperioderna (SRR 5/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Utrikesutskottet (UtUB 1/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har med anledning av redogörelsen godkänt följande ställningstagande enligt betänkandet:

Riksdagen förutsätter att statsrådet vid genomförandet av utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet beaktar iakttagelserna i detta betänkande och rapporterar om dem som en del av den utvecklingspolitiska resultatrapport som tas fram 2022.  
Helsingfors 2.3.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare