Senast publicerat 10-05-2021 16:29

Riksdagens skrivelse RSk 9/2020 rd TKF 1/2020 rd  Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 13 § i riksdagens arbetsordning

TKF 1/2020 rd
GrUB 1/2020 rd

Ärende

Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 13 § i riksdagens arbetsordning (TKF 1/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 1/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande ändring av riksdagens arbetsordning:

Riksdagens beslut om ändring av 13 § i riksdagens arbetsordning 

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som föreskrivs i 52 § 1 mom. i grundlagen, 
ändras i riksdagens arbetsordning (40/2000) 13 §, sådan den lyder i riksdagens beslut 1190/2006, som följer:  
13 § 
Bankfullmäktige och Finlands Banks revisorer 
Under valperiodens första riksmöte väljer riksdagen inom sig nio bankfullmäktige för att övervaka Finlands Banks verksamhet. Bankfullmäktige lämnar årligen en berättelse och vid behov särskilda berättelser till riksdagen. Under valperiodens första riksmöte väljer riksdagen revisorer för Finlands Bank på det sätt som bestäms särskilt. Revisorerna är samtidigt revisorer för de fonder som står under riksdagens garanti. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 1 maj 2020. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 24.3.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare