Senast publicerat 16-02-2021 10:37

Riksdagens svar RSv 1/2021 rd RP 257/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021

Riksdagen
RP 257/2020 rd
KoUB 1/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021 (RP 257/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 1/2021 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021 

  I enlighet med riksdagens beslut  
  ändras i lagen om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021 (839/2020) 2 § samt 
  fogas till lagen en ny 9 § som följer: 
  2 § 
  Förutsättningar för beviljande av skrotningspremie 
  Transport- och kommunikationsverket kan bevilja skrotningspremie till en fysisk person som skaffat för eget bruk en ny personbil som inte tidigare har genomgått en första registrering, en ny elassisterad cykel, en periodbiljett i kollektivtrafik eller en kombinationstjänst som innehåller reserätt i kollektivtrafik, om han eller hon på det sätt som anges i 58 § i avfallslagen (646/2011) till skrotning har lämnat en sådan personbil som har använts i trafik under det senaste kalenderåret och omedelbart före skrotningen och har genomgått första registrering 2010 eller tidigare och vars i trafik- och transportregistret införda ägare eller innehavare han eller hon har varit utan avbrott i minst 12 månader omedelbart före skrotningen. 
  Skrotningspremie kan beviljas, om 
  1) den bil som anskaffats använder el som enda drivkraft eller som den ena drivkraften och har koldioxidutsläpp på högst 95 gram per kilometer, angivna i enlighet med de typgodkännandekrav som gällde enligt den EU-lagstiftning som gällde vid tidpunkten för den första registreringen,  
  2) den bil som anskaffats använder som enda drivkraft eller som den ena drivkraften höginblandad etanol eller bränsle som består av metan,  
  3) den bil som anskaffats har koldioxidutsläpp på högst 120 gram per kilometer, angivna i enlighet med de typgodkännandekrav som gällde enligt den EU-lagstiftning som gällde vid tidpunkten för den första registreringen,  
  4) den elassisterade cykel som anskaffats är utrustad med pedaler eller vevanordningar och en elmotor med en effekt på högst 250 watt, förutsatt att motorn fungerar endast vid trampning och kopplas ur funktion senast när hastigheten stiger till 25 kilometer i timmen, eller om  
  5) periodbiljetten i kollektivtrafik eller kombinationstjänsten som innehåller reserätt i kollektivtrafik är avsedd för inrikes spår- eller vägtrafik. 
  Förutsättningar för beviljande av skrotningspremie är dessutom att  
  1) stödpremiens mottagare har fått ett skrotningsintyg enligt 59 § i avfallslagen för den bil som lämnats in för skrotning och är införd som ägare eller innehavare av den nya anskaffade bilen, 
  2) skrotningsintyget har utfärdats tidigast den 1 december 2020 och senast den 31 december 2021, och 
  3) anslag som i statsbudgeten reserverats för betalning av understödet står till förfogande. 
  Skrotningspremie kan beviljas endast en gång för samma skrotningsfärdiga personbil.  
  Endast en skrotningspremie kan beviljas per anskaffning av en ny personbil, en elassisterad cykel, en periodbiljett i kollektivtrafik eller en kombinationstjänst som innehåller reserätt i kollektivtrafik. 
  Skrotningspremie kan beviljas den som anskaffat en personbil som är enbart eldriven, även om annat understöd av statens medel har beviljats för anskaffningen. 
  9 § 
  Övergångsbestämmelser 
  På ansökningar som lämnats in före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 12.2.2021 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare