Senast publicerat 15-12-2022 13:19

Riksdagens svar RSv 103/2022 rd RP 77/2022 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av mervärdesskattelagen och om ändring av en lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av mervärdesskattelagen och om ändring av en lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen (RP 77/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 17/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i mervärdesskattelagen (1501/1993) 131 § 1 mom. 1 punkten och 209 b § 1 mom. 2 punkten, sådana de lyder i lag 1113/2021, samt 
fogas temporärt till lagen en ny 38 f § och temporärt en ny mellanrubrik före den samt temporärt till 209 j §, sådan den lyder i lag 387/2021, ett nytt 5 mom. som följer: 
Varor till personer som flyr Rysslands invasion av Ukraina samt tjänster som hänför sig till varorna 
38 f § 
Skatt betalas inte på försäljning eller gemenskapsinterna förvärv av varor som direkt hänför sig till behoven för personer som flyr Rysslands invasion av Ukraina och inte heller på försäljning av tjänster som hänför sig till sådana varor, om köparen är 
1) en sådan statlig aktör i en annan medlemsstat eller en sådan av de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater godkänd organisation som avses i kommissionens beslut (EU) 2022/1108 om befrielse från importtullar och mervärdesskatt på import som beviljas för varor som kostnadsfritt ska delas ut eller göras tillgängliga för personer som flyr från kriget i Ukraina och för behövande personer i Ukraina när det gäller verksamhet i organisationens eget land, ett sådant allmännyttigt samfund som avses i 4 § i denna lag eller ett sådant religionssamfund som avses i 5 § i denna lag, 
2) ett sådant offentligt samfund som avses i 6 § i denna lag eller en anordnare av sådana mottagningstjänster som avses i 13 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011), till den del varorna överlåts till eller tjänsterna tillhandahålls samfundet eller anordnaren utan vederlag, eller 
3) en aktör som utan vederlag överlåter varor eller utför tjänster till en sådan aktör som avses i 1 eller 2 punkten. 
Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas dock endast om köparen anskaffar varorna eller tjänsterna för något av följande ändamål: 
1) för att utan vederlag delas ut till eller tillhandahållas personer som har flytt Rysslands invasion av Ukraina, 
2) för att utan vederlag ställas till förfogande för personer som har flytt Rysslands invasion av Ukraina så att varorna förblir i köparens ägo, 
3) för att överlåtas till en statlig aktör i Ukraina eller till en välgörenhetsorganisation eller en filantropisk organisation som godkänts av Ukrainas behöriga myndigheter för att utan vederlag delas ut till eller tillhandahållas personer som behöver hjälp i Ukraina, eller 
4) för att utan vederlag överlåtas för ändamål som avses i 1—3 punkten. 
Om en köpare som avses i 1 mom. 1 punkten eller en mottagare av en sådan överlåtelse utan vederlag som avses i 1 mom. 2 eller 3 punkten använder varorna eller tjänsterna för andra ändamål än de som avses i 2 mom. 1—3 punkten, ska köparen eller mottagaren betala skatt på varorna beräknat på basis av inköpspriset eller ett sannolikt lägre överlåtelsepris enligt den skattesats som fastställs med stöd av 84, 85 eller 85 a § och som tillämpas vid den tidpunkt då varorna börjar användas för andra ändamål. Betalningen av skatt påverkar inte avdragsrätten enligt 102 §. 
131 § 
En näringsidkare har rätt att få återbäring för den skatt som inkluderats i ett förvärv av en vara eller tjänst, om förvärvet har samband med 
1) verksamhet som är skattefri enligt 38 d, 38 f, 56 eller 58 §, 59 § 4 punkten eller 60 b, 70, 70 b, 71, 72, 72 a—72 e eller 72 h §, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
209 b § 
Om köparen är en näringsidkare eller en juridisk person som inte är näringsidkare, ska säljaren ge köparen en faktura för 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) försäljning som är skattefri enligt 38 d, 38 f, 43 a, 56 och 58 §, 59 § 4 punkten, 70, 70 b, 71, 72, 72 a—72 e samt 72 h §, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
209 j § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En i 38 f § 1 mom. avsedd köpare ska ge säljaren en utredning om att varorna eller tjänsterna kommer att användas för ändamål som anges i 2 mom. i den paragrafen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2022. 
Lagen tillämpas på försäljning, import och gemenskapsinterna förvärv av varor som äger rum den 24 februari 2022 eller därefter men senast den 31 december 2022 samt på tjänster som utförs under denna period. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 13.9.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare