Senast publicerat 22-06-2021 15:34

Riksdagens svar RSv 104/2021 rd RP 63/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i tonnageskattelagen samt av 69 och 123 § i inkomstskattelagen

RP 63/2021 rd
FiUB 9/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i tonnageskattelagen samt av 69 och 123 § i inkomstskattelagen (RP 63/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 9/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av 8 § i tonnageskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i tonnageskattelagen (476/2002) 8 § 1 mom. 4 punkten, sådan den lyder i lag 90/2012, och 
fogas till 8 § 1 mom., sådant det lyder i lag 90/2012, en ny 5 punkt som följer: 
8 § 
Tonnagebeskattat fartyg 
Tonnageskatt betalas för följande huvudsakligen i internationell sjöfart varande och huvudsakligen för gods- eller passagerartransport eller bogsering eller skjutbogsering avsedda och använda fartyg (tonnagebeskattat fartyg) som har sin strategiska och ekonomiska ledning i Finland och som har en bruttodräktighet om minst 100: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4) ett fartyg som bolaget på grund av tillfällig överkapacitet har hyrt ut utan besättning för högst tre år, då andelen av ett sådant uthyrt fartyg inte överskrider 20 procent av bruttodräktigheten för bolagets tonnagebeskattade fartyg med beaktande av de övriga fartyg som avses i denna punkt, 
5) ett fartyg som bolaget har inhyrt utan besättning och som har godkänts som finskt enligt 1 kap. 1 b § i sjölagen (674/1994) och som bolaget utrustar och använder i trafik. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2021. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 69 och 123 § i inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 69 § 5 mom., sådant det lyder i lag 946/2008, och 
fogas till 123 §, sådan den lyder i lagarna 1734/1995 och 1425/2006, nya 3 och 4 mom. som följer: 
69 § 
Sedvanlig personalförmån 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Som förmåner enligt 1 mom. 4 punkten betraktas också årliga förmåner till högst 400 euro för sådan frivillig motions- och kulturverksamhet för arbetstagaren som arbetsgivaren erbjuder. I detta moment avses med kulturverksamhet besök på museer, teatrar, opera, biografer, konserter, konstutställningar eller andra motsvarande evenemang eller tillställningar med anknytning till olika konstområden. Som kulturverksamhet betraktas också besök i vetenskapscenter och på idrottsevenemang samt deltagande i handledda, aktivitetsbaserade konstkurser. Som kulturverksamhet betraktas också mässor med anknytning till idrott och de olika konstområden som nämns ovan. Som kulturverksamhet betraktas dessutom deltagande i realtid i ovannämnd verksamhet med hjälp av en distansförbindelse. En förutsättning är att förmånen står till förfogande endast för arbetstagaren. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
123 § 
Fusioners och fissioners inverkan på rätten att dra av förluster 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
När kommuner har sammanslagits på det sätt som avses i 3 § 2 mom. i kommunstrukturlagen (1698/2009) eller en del av en kommun har överförts till en annan kommun på det sätt som avses i 4 mom. i den paragrafen har den mottagande kommunen trots 2 mom. i denna paragraf rätt att dra av den överförande kommunens förlust. När samkommuner har sammanslagits på det sätt som avses i 62 a § i kommunallagen (410/2015) eller samkommuner har delats på det sätt som avses i 62 b § i den lagen har den mottagande samkommunen trots 2 mom. i denna paragraf rätt att dra av förlusten för den samkommun som går samman med samkommunen eller som delas. När en kommun går samman med en annan kommun på det sätt som avses 3 § 2 mom. 3 punkten i kommunstrukturlagen eller en del av en kommun överförs till en annan kommun på det sätt som avses i 4 mom. i den paragrafen eller när en samkommun delas på det sätt som avses i 62 b § i kommunallagen iakttas i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 1 mom. i denna paragraf. 
När åländska kommuner har sammanslagits på det sätt som avses i 3 § 2 mom. i kommunstrukturlagen för Åland (Ålands författningssamling 2019:29) eller en del av en kommun har överförts till en annan kommun på det sätt som avses i 4 mom. i den paragrafen har den mottagande kommunen trots 2 mom. i denna paragraf rätt att dra av den överförande kommunens förlust. När en åländsk kommun går samman på det sätt som avses i 3 § 2 mom. 3 punkten i kommunstrukturlagen för Åland eller en del av en kommun överförs till en annan kommun på det sätt som avses i 4 mom. i den paragrafen iakttas i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 1 mom. i denna paragraf. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2021. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 21.6.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare