Senast publicerat 10-05-2021 19:20

Riksdagens svar RSv 106/2017 rd RP 96/2017 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 § i fastighetsskattelagen

RP 96/2017 rd
FiUB 8/2017 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 § i fastighetsskattelagen (RP 96/2017 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 8/2017 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalanden: 

1.

Riksdagen förutsätter att regeringen bevakar och utreder hur höjningen av fastighetsskatten påverkar nya investeringar i vindkraft och projektens kostnadsnivå samt vid behov skrider till sådana åtgärder som enligt det energi- och klimatpolitiska programmet krävs för att säkra en tillräcklig produktion av förnybar energi. 

2.

Riksdagen förutsätter att regeringen utan dröjsmål utarbetar en modell för att främja investeringar i förnybar energi så att investeringsviljan inte ska hämmas av osäkerhet. Modellen måste vara teknikneutral, men den måste också beakta villkoren för att vindkraft som förr eller senare produceras på marknadsvillkor ska bli lönsam och säkerställa att investeringarna i förnybar energi är tillräckliga med tanke på bekämpningen av klimatförändringen. 

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av 14 § i fastighetsskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i fastighetsskattelagen (654/1992) 14 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1131/2005, som följer: 
14 § 
Skatteprocentsatsen för vissa anläggningar 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den skatteprocentsats som avses i 1 mom. får tillämpas endast om kraftverkets nominella effekt överskrider 10 megavoltampere eller, om flera kraftverk är anslutna till ett distributionsnät enligt 3 § 2 punkten eller ett högspänningsdistributionsnät enligt 3 § 3 punkten i elmarknadslagen (588/2013) eller ett stamnät enligt 31 § 1 mom. 1 punkten i den lagen via en gemensam anslutningspunkt, den sammanräknade nominella effekten överskrider 10 megavoltampere. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Lagen tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 2018.  
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 25.10.2017 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare