Senast publicerat 10-05-2021 19:53

Riksdagens svar RSv 110/2018 rd RP 64/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av räddningslagen

RP 64/2018 rd
FvUB 12/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av räddningslagen (RP 64/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 12/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalande: 

Riksdagen förutsätter att regeringen noga följer vilka konsekvenser revideringen av lagstiftningen om sotning har särskilt för brandsäkerheten samt för tillgången, kvaliteten och priserna på sotningstjänster. En skriftlig utredning om genomförandet av reformen ska lämnas till förvaltningsutskottet före utgången av 2021. Riksdagen förutsätter dessutom att regeringen utreder om det i framtiden finns behov av ett sotningsregister och hur en kund som anlitar sotningstjänster kan försäkra sig om att tjänsteleverantören uppfyller behörighetskraven för sotare. 

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av räddningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i räddningslagen (379/2011) 59 §, 
ändras 13 §, 27 § 1 mom., 60—63 §, 93 § 1 mom., 104 § 5 mom., 105 § 1 mom. 3 punkten och 106 § 1 mom. 13 och 14 punkten,  
av dem 93 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1171/2016 och 104 § 5 mom. sådant det lyder i lag 928/2015, samt 
fogas till lagen nya 13 a och 13 b § som följer: 
13 § 
Underhåll av ventilationsanordningar 
Ägaren och innehavaren av en byggnad samt en verksamhetsidkare ska i fråga om allmänna utrymmen och sådana arrangemang som tjänar hela byggnaden samt innehavaren av en lägenhet i fråga om utrymmen i hans eller hennes besittning se till att ventilationskanaler och ventilationsanordningar har underhållits och rengjorts så att de inte medför risk för eldsvåda. 
Genom förordning av inrikesministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om ventilationskanaler och ventilationsanordningar som av brandsäkerhetsskäl ska rengöras regelbundet, om tidpunkten för och intervallerna mellan rengöringarna och om hur rengöringen ska utföras. 
13 a § 
Sotning i byggnader 
Ägaren och innehavaren av en byggnad samt en verksamhetsidkare ska i fråga om allmänna utrymmen och sådana arrangemang som tjänar hela byggnaden samt innehavaren av en lägenhet i fråga om utrymmen i hans eller hennes besittning se till att 
1) eldstäder och rökkanaler hålls i sådant skick att de kan användas på ett säkert sätt, 
2) en sotare regelbundet sotar eldstäderna och rökkanalerna, 
3) stegar, delar av tillträdesvägar på tak och säkerhetsutrustning på tak hålls i sådant skick att sotningsarbetet kan utföras på ett säkert sätt. 
De skyldigheter som anges i 1 mom. gäller inte gasdrivna eldstäder eller deras kanaler. 
13 b § 
Intervallerna mellan sotningarna 
Eldstäder och rökkanaler ska sotas tillräckligt ofta med beaktande av deras användningsgrad och konstruktion samt det bränsle som används. I byggnader som används för stadigvarande boende ska eldstäder och rökkanaler dock sotas med minst ett års mellanrum, och i byggnader som används som fritidsbostäder med minst tre års mellanrum. 
Eldstäder och rökkanaler som inte används behöver inte sotas. Eldstäder och rökkanaler som har stått oanvända i tre år ska sotas innan de tas i bruk. 
27 § 
Det lokala räddningsväsendets och räddningsverkets uppgifter 
Det lokala räddningsväsendet ansvarar för räddningsväsendets servicenivå, för att räddningsverkets verksamhet ordnas på behörigt sätt och för andra uppgifter som åläggs det i denna lag. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
60 § 
Sotningen 
Vid sotning ska sotaren rengöra och kontrollera eldstäder och rökkanaler samt tillhörande delar. Vid kontrollen behöver inte specialredskap användas. 
Sotningsarbetet omfattar 
1) förberedande åtgärder, 
2) sotning av eldstäder och rök-, anslutnings- och förbindelsekanaler samt väsentliga tilläggsanordningar, 
3) bedömning av eldstädernas och rökkanalernas skick och av tillräckligt säkerhetsavstånd, 
4) kontroll av sotningsluckornas skick och täthet, 
5) rengöring av rökspjäll och kontroll av deras funktion, 
6) avlägsnande av aska och annat avfall som uppstått vid sotningen samt en brandsäker placering av askan och avfallet, 
7) vid behov, öppnande av tilltäppta rökkanaler. 
Vid sotningsarbetet ska sotaren iaktta god sotningssed. 
61 § 
Sotningsintyg 
Sotaren ska ge kunden ett intyg över utfört sotningsarbete. Av sotningsintyget ska följande framgå: 
1) byggnadens adress, 
2) vem som utfört sotningen, 
3) tidpunkten för sotningen, 
4) vidtagna åtgärder, 
5) observerade fel och brister. 
Fel och brister som medför brandrisk ska specificeras så att kunden kan börja vidta behövliga åtgärder. 
62 § 
Underrättelse till räddningsverket om fel som observerats vid sotningen 
Om en sotare i en eldstad eller rökkanal upptäcker sådana allvarliga fel eller brister som när eldstaden används kan medföra brandrisk, ska sotaren skriftligen underrätta räddningsverket om saken. Om en sotare upptäcker sådana allvarliga brister som äventyrar en säker sotning, ska sotaren skriftligen underrätta räddningsverket också om detta. 
63 § 
Behörighet för sotare 
En sotare ska ha avlagt yrkesexamen för sotare eller sådan yrkesexamen i husteknik som inbegriper kompetensområdet för sotning. 
93 § 
Övervakningsregister 
För tillsynsuppgiften enligt 78 § i anknytning till säkerheten i byggnader och andra objekt och för inspektion av beredskapen enligt 84 § för räddningsverket ett övervakningsregister. I registret får föras in uppgifter enligt 15, 16, 19, 21, 42, 62 och 90 § som fåtts för tillsyn. I registret får dessutom föras in uppgifter som avses i 89 § med undantag av uppgifter som avses i 89 § 3 mom. 1 punkten samt uppgift om det yrke som avses i 89 § 2 mom. 2 punkten underpunkt e. I övervakningsregistret får också föras in uppgifter enligt 80 § 4 mom. som antecknats i det protokoll som ska föras vid brandsyn och sådana uppgifter om beredskapsarrangemang som fåtts vid inspektion av beredskapen enligt 84 §. I övervakningsregistret får föras in externa räddningsplaner som avses i 48 §. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
104 § 
Ändringssökande 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I det lokala räddningsväsendets beslut om servicenivån enligt 29 § och i ett beslut enligt 96 § 2 mom. som gäller storleken på avgifter får ändring sökas på det sätt som anges i kommunallagen. 
105 § 
Vite och hot om tvångsutförande 
Den som 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) åsidosätter skyldigheten enligt 13 § att sköta underhåll och rengöring av ventilationskanaler eller ventilationsanordningar eller skyldigheten enligt 13 a eller 13 b § att se till att eldstäder och rökkanaler underhålls, att sotning utförs eller att stegar, tillträdesvägar på tak och säkerhetsutrustning hålls i skick, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
kan genom beslut av den lokala räddningsmyndigheten åläggas att inom en viss tid rätta till vad som har gjorts eller försummats. Beslut i ett ärende som avses i 8 punkten fattas dock av regionförvaltningsverket. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
106 § 
Straff 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
13) åsidosätter skyldigheten enligt 61 § att i sotningsintyget nämna fel eller brister som observerats i eldstäder och rökkanaler, 
14) åsidosätter skyldigheten enligt 62 § att underrätta räddningsverket om allvarliga fel eller brister som observerats i eldstäder och rökkanaler och som medför brandrisk, eller 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
ska, om inte gärningen ska betraktas som ringa eller om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans, för räddningsförseelse dömas till böter. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Genom denna lag upphävs inrikesministeriets förordning om sotning (539/2005). 
Om det lokala räddningsväsendet före ikraftträdandet av denna lag har ordnat sotningen på det sätt som avses i den bestämmelse i 59 § 2 mom. 2 punkten som upphävs eller med stöd av motsvarande tidigare bestämmelser genom att skaffa sotningstjänster av en tjänsteproducent, ska det avtal om produktion av sotningstjänster som ingåtts mellan räddningsverket och tjänsteproducenten upphöra att gälla senast den 30 juni 2019. 
Den som med stöd av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag eller bestämmelser som upphävts före ikraftträdandet av denna lag har varit behörig till en tjänst eller uppgift som sotare, är behörig att även efter ikraftträdandet av denna lag vara verksam i uppgifter som kräver behörighet för sotare. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 13.11.2018 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare