Senast publicerat 10-05-2021 20:25

Riksdagens svar RSv 111/2020 rd RP 164/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen

RP 164/2020 rd
LaUB 9/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen (RP 164/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Lagutskottet (LaUB 9/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalande: 

Riksdagen förutsätter att regeringen omedelbart utreder och utvärderar på vilka andra sätt man kan underlätta för företag som drabbats av tillfälliga betalningssvårigheter på grund av coronaepidemin eller de restriktioner som införts på grund av den än genom att förlänga giltighetstiden för den temporära ändringen av 2 kap. 3 § i konkurslagen efter den 31 januari 2021 och, om dessa andra sätt kräver ändringar i lagstiftningen, förelägger riksdagen de relevanta lagändringarna i god tid så att riksdagen kan behandla förslagen under höstsessionen 2020. 

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras temporärt i konkurslagen (120/2004) 2 kap. 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 664/2019, som följer: 
2 kap. 
Förutsättningarna för att försätta en gäldenär i konkurs 
3 § 
Presumtion om insolvens 
En gäldenär ska anses vara insolvent om gäldenären uppger sig vara insolvent och det inte visar sig finnas särskilda skäl att inte godta denna upplysning. 
Om inte annat visas, ska en gäldenär också anses vara insolvent särskilt när 
1) gäldenären har ställt in sina betalningar, eller 
2) en utsökning under de senaste sex månaderna före konkursansökan har visat att gäldenären saknar medel till full betalning av en fordran. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 januari 2021. 
På konkursansökningar som blivit anhängiga före ikraftträdandet av denna lag tillämpas den lag som gällde vid den tidpunkt då ansökan blev anhängig. Om konkursansökan grundar sig på en sådan försummelse av gäldenärens betalningsskyldighet som har förfallit till betalning före den 1 mars 2020, tillämpas dock de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av lagen om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen (291/2020). På ansökningar som blivit anhängiga under denna lags giltighetstid och som fortfarande är anhängiga när giltighetstiden går ut tillämpas denna lag också efter utgången av giltighetstiden. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 23.10.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare