Senast publicerat 02-07-2021 10:55

Riksdagens svar RSv 114/2021 rd RP 247/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av vissa bestämmelser i utlänningslagen och av 17 a § i rättshjälpslagen

RP 247/2020 rd
LaUB 11/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av vissa bestämmelser i utlänningslagen och av 17 a § i rättshjälpslagen (RP 247/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Lagutskottet (LaUB 11/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om upphävande av vissa bestämmelser i utlänningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs i utlänningslagen (301/2004) 9 § 2 mom., 190 § 3 mom. och 196 § 3 mom., sådana de lyder, 9 § 2 mom. i lag 646/2016, 190 § 3 mom. i lag 850/2019 och 196 § 3 mom. i lag 1022/2018. 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20.  
 Slut på lagförslaget 

Lag om upphävande av 17 a § i rättshjälpslagen 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs i rättshjälpslagen (257/2002) 17 a §, sådan den lyder i lag 650/2016. 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20.  
På arvoden till privata biträden i ärenden som gäller internationellt skydd tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, om yrkandet på arvoden framställts före ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 23.6.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare