Senast publicerat 26-10-2022 12:51

Riksdagens svar RSv 117/2022 rd RP 97/2022 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Förenta Nationerna om grundande av Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, samt om tillämpning av överenskommelsen och i protokollet om ändring av överenskommelsen

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Förenta Nationerna om grundande av Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, samt om tillämpning av överenskommelsen och i protokollet om ändring av överenskommelsen (RP 97/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Lagutskottet (LaUB 12/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Förenta Nationerna om grundande av Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, samt om tillämpning av överenskommelsen och i protokollet om ändring av överenskommelsen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Förenta Nationerna om grundande av Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, samt om tillämpning av överenskommelsen och i protokollet om ändring av överenskommelsen (582/1982) den svenska språkdräkten i lagens rubrik samt 2—6 §, av dem den svenska språkdräkten i lagens rubrik samt 3—5 § sådana de lyder i lag 710/1987, som följer: 
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Förenta Nationerna om grundande av Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, och i protokollet om ändring av överenskommelsen samt om tillämpning av överenskommelsen 
2 § 
Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta nationerna, verkar inom justitieministeriets förvaltningsområde. Bestämmelser om institutets mål och uppgifter finns i överenskommelsen med Förenta Nationerna om grundande av Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna (FördrS 41 och 42/1982). I denna verksamhet är institutet självständigt och oberoende. 
3 § 
Institutet har en delegation, till vilken hör 
1) en ordförande och fyra andra medlemmar, vilka utses av Förenta nationernas generalsekreterare, 
2) tre av statsrådet förordnade medlemmar som är förtrogna med internationellt kriminalpolitiskt samarbete, 
3) institutets direktör på tjänstens vägnar, 
4) en representant, utan rösträtt, för Förenta nationernas kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott. 
4 § 
Institutet har en direktör, tjänstemän som är förtrogna med institutets uppgiftsområde samt vid behov annan personal. 
5 § 
Institutets direktör utnämns av statsrådet för högst fem år i sänder efter överläggningar med Förenta nationernas generalsekreterare. Justitieministeriet utnämner institutets ordinarie tjänstemän och anställer personal i tills vidare gällande arbetsavtalsförhållande efter överläggningar med institutets direktör. 
6 § 
Närmare bestämmelser om personalen, om särskilda behörighetsvillkor för tjänstemän, om utnämnande till tjänst eller tjänsteförhållande, om direktörens uppgifter och ställföreträdare, om bidrag, om delegationens verksamhet, om ersättningar till delegationens medlemmar samt om framläggande av vissa handlingar för Förenta nationerna utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Institutets arbetsordning utfärdas av institutets direktör. I arbetsordningen bestäms det om ledningen, om den interna organisationen och arbetsfördelningen, om tjänstemännens uppgifter och organiseringen av dem, om beredning och avgörande av ärenden och om ställföreträdare. I arbetsordningen kan det även bestämmas om andra sådana frågor som gäller institutets förvaltning och som behövs för organiseringen av verksamheten. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 21.10.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare