Senast publicerat 26-10-2022 12:51

Riksdagens svar RSv 118/2022 rd RP 131/2022 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 a § i lagen om ersättning av kommuns eller kommunalförbunds medel till dem som är anställda hos kommunen eller kommunalförbundet för kostnader för vissa rättegångar

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 a § i lagen om ersättning av kommuns eller kommunalförbunds medel till dem som är anställda hos kommunen eller kommunalförbundet för kostnader för vissa rättegångar (RP 131/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Lagutskottet (LaUB 13/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av 1 a § i lagen om ersättning av kommuns eller kommunalförbunds medel till dem som är anställda hos kommunen eller kommunalförbundet för kostnader för vissa rättegångar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ersättning av kommuns eller kommunalförbunds medel till dem som är anställda hos kommunen eller kommunalförbundet för kostnader för vissa rättegångar (21/1984) 1 a §, sådan den lyder i lag 266/2002, som följer: 
1 a § 
Vad som i denna lag föreskrivs om kommunalförbund ska också tillämpas på samkommuner, välfärdsområden och välfärdssammanslutningar. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 21.10.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare