Senast publicerat 15-12-2022 13:21

Riksdagens svar RSv 126/2022 rd RP 159/2022 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (RP 159/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 12/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 1 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), sådan paragrafen lyder i lagarna 1410/2014, 532/2017, 957/2017, 716/2018, 315/2019, 1083/2020, 1220/2020, 1114/2021 och 489/2022, ett nytt 7 mom. samt till lagen en ny 46 §, i stället för den 46 § som upphävts genom lag 532/2017, som följer: 
1 § 
Tillämpningsområde 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I denna lag föreskrivs dessutom om beviljande av specialunderstöd för anordnande av småbarnspedagogik för barn som söker eller får tillfälligt skydd, söker internationellt skydd eller saknar uppehållsrätt. 
46 § 
Specialunderstöd för småbarnspedagogik för barn som söker eller får tillfälligt skydd, söker internationellt skydd eller saknar uppehållsrätt 
Kommunen eller samkommunen kan inom ramen för det anslag som i statsbudgeten anvisats för ändamålet beviljas specialunderstöd för anordnande av småbarnspedagogik enligt lagen om småbarnspedagogik för sådana barn som söker eller får tillfälligt skydd, söker internationellt skydd eller saknar uppehållsrätt och som inte har hemkommun enligt lagen om hemkommun (201/1994). Kommunen eller samkommunen kan också inkludera privat småbarnspedagogik i ansökan. Specialunderstöd beviljas inte för öppen småbarnspedagogisk verksamhet. 
I 1 mom. avses med barn som söker internationellt skydd utländska barn som har sökt internationellt skydd i enlighet med 95 § i utlänningslagen (301/2004) och med barn som söker eller får tillfälligt skydd utländska barn som sökt eller fått sådant skydd som avses i 109 § i utlänningslagen. Med barn som saknar uppehållsrätt avses barn vars uppehållsrätt i Finland har upphört i enlighet med 40 § i utlänningslagen. 
Närmare bestämmelser om grunderna för beviljande av specialunderstöd enligt denna paragraf och om specialunderstödets användningsändamål får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Specialunderstöd enligt denna paragraf får täcka det fulla beloppet av de kalkylerade totalkostnader som orsakas av den verksamhet som utgör föremål för statsunderstödet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 28.10.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare