Senast publicerat 10-05-2021 19:31

Riksdagens svar RSv 127/2016 rd RP 87/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland

RP 87/2016 rd
LaUB 11/2016 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland (RP 87/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Lagutskottet (LaUB 11/2016 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen 
I Finland finns det en sådan lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolens förstainstansrätt som avses i artikel 7.1 i det i Bryssel den 19 februari 2013 ingångna avtalet om en enhetlig patentdomstol, nedan den lokala avdelningen.  
2 § 
Den lokala avdelningens säte 
Den lokala avdelningens säte är i Helsingfors. 
3 § 
Rättegångsspråket 
Den lokala avdelningen använder antingen finska, svenska eller engelska som handläggningsspråk och meddelar sina avgöranden på handläggningsspråket. Bestämmelser om handläggning och avgörande av ett ärende på det språk på vilket patentet beviljades finns i artikel 49.3—49.5 i avtalet om en enhetlig patentdomstol. 
Om handläggningsspråket enligt regel 14.2 b i rättegångsreglerna för den enhetliga patentdomstolen är antingen finska eller svenska och parterna inte kommer överens om vilket språk som ska användas, handläggs ärendet på svarandens språk.  
4 § 
Ikraftträdande 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 28.10.2016 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare