Senast publicerat 02-11-2022 10:18

Riksdagens svar RSv 127/2022 rd RP 161/2022 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering (RP 161/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 13/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering (1295/2013) en ny 7 §, i stället för den 7 § som upphävts genom lag 372/2017, samt nya 7 a och 7 b § som följer: 
7 § 
Kvalitetsutvärderingssystem för småbarnspedagogiken samt dess ändamål 
Med kvalitetsutvärderingssystemet för småbarnspedagogiken genomförs utvärderingar som gäller småbarnspedagogiken samt insamlas och framtas utvärderingsinformation till stöd för utvecklingen av småbarnspedagogiken.  
Utvärderingscentret förvaltar systemet för kvalitetsutvärdering. Utvärderingscentret kan använda systemet för att utföra sina i 2 § 1, 3 och 4 punkten föreskrivna uppgifter. Därtill tar utvärderingscentret fram informationsmaterial för utförande av ovannämnda uppgifter och för utveckling av småbarnspedagogiken utifrån sådana data som avses i 7 a §. 
Anordnare och tillhandahållare av småbarnspedagogik kan med hjälp av systemet fullgöra sin skyldighet enligt 24 § i lagen om småbarnspedagogik att utvärdera den småbarnspedagogik de tillhandahåller. 
När utvärderingscentret med hjälp av kvalitetsutvärderingssystemet genomför utvärderingar enligt 2 § 1 punkten, ska anordnaren eller tillhandahållaren av småbarnspedagogiken delta i den utvärdering som genomförs med systemet.  
7 a § 
Uppgifter som införs i kvalitetsutvärderingssystemet för småbarnspedagogiken 
I kvalitetsutvärderingssystemet införs uppgifter om svaren från anställda, barnen och deras föräldrar eller andra vårdnadshavare som deltar i en kvalitetsutvärdering av småbarnspedagogiken. Uppgifterna används för att ta fram utvärderingsresultat i enlighet med principerna för utvecklande utvärdering. 
När utvärderingscentret eller en anordnare eller tillhandahållare av småbarnspedagogik genomför en utvärdering får de komplettera de uppgifter som avses i 1 mom. med sådana uppgifter om de anställda inom småbarnspedagogiken som införts i informationsresursen inom småbarnspedagogiken och som avses i 70 § 2 mom. 1—5 punkten i lagen om småbarnspedagogik samt med andra uppgifter om en anordnare eller tillhandahållare av service eller ett verksamhetsställe inom småbarnspedagogiken som behövs med avseende på ändamålet med systemet. 
7 b § 
Gemensamt personuppgiftsansvariga för kvalitetsutvärderingssystemet för småbarnspedagogiken samt ansvarsfördelningen mellan dem 
När en anordnare eller tillhandahållare av småbarnspedagogik med hjälp av kvalitetsutvärderingssystemet i enlighet med 24 § i lagen om småbarnspedagogik utvärderar den småbarnspedagogik som den tillhandahåller, är den kommun, samkommun eller privata serviceproducent som genomför utvärderingen och utvärderingscentret gemensamt personuppgiftsansvariga för systemet. 
Varje kommun, samkommun eller privat serviceproducent som är personuppgiftsansvarig ska i fråga om de uppgifter som den fört in svara för korrektheten enligt artikel 5.1 d, för den registrerades rätt till rättelse enligt artikel 16 av sådana personuppgifter som hämtats ur informationsresursen inom småbarnspedagogiken samt för informationen till den registrerade enligt artikel 12.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen. Utvärderingscentret svarar för kvalitetsutvärderingssystemets allmänna funktion och för de tekniska förutsättningarna för att föra in, behandla och lämna ut uppgifter. Utvärderingscentret svarar för lagenligheten vid utlämnandet av uppgifter ur systemet och för klarläggandet av förutsättningarna för att öppna ett tekniskt gränssnitt eller en elektronisk förbindelse. Därtill svarar utvärderingscentret för den registrerades rätt enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen att få rättelse i de svarsuppgifter som registrerats samt för den personuppgiftsansvariges sådana andra skyldigheter som inte enligt denna lag ankommer på en anordnare eller tillhandahållare av småbarnspedagogik. 
Om en sådan personuppgiftsansvarig som avses i 1 mom. upphör att vara verksam, och dennes uppgifter inte överförs på någon annan juridisk person, blir utvärderingscentret personuppgiftsansvarig för de uppgifter som förts in i systemet. 
Vid genomförandet av utvärderingar enligt 2 § 1 punkten med hjälp av kvalitetsutvärderingssystemet är utvärderingscentret personuppgiftsansvarig för systemet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 28.10.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare