Senast publicerat 02-11-2022 10:30

Riksdagens svar RSv 128/2022 rd RP 162/2022 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 26 § i lagen om grundläggande utbildning

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 26 § i lagen om grundläggande utbildning (RP 162/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 14/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalande: 

Riksdagen förutsätter att regeringen följer och utvärderar hur elevvårds- och elevhälsotjänsterna fungerar, särskilt med tanke på det sektorsövergripande samarbetet efter överföringen av ansvaret till välfärdsområdena. 

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av 26 § i lagen om grundläggande utbildning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) 26 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1216/2020, som följer: 
26 § 
Fullgörande av den grundläggande utbildningen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utbildningsanordnaren ska förebygga frånvaro hos elever som deltar i den grundläggande utbildningen samt systematiskt följa och ingripa i frånvaron. Utbildningsanordnaren ska underrätta elevens vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare för eleven om olovlig frånvaro. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 28.10.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare