Senast publicerat 02-11-2022 10:30

Riksdagens svar RSv 131/2022 rd RP 198/2022 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag samt av 5 kap. i försäkringsbolagslagen och 6 kap. 19 § i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag samt av 5 kap. i försäkringsbolagslagen och 6 kap. 19 § i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor (RP 198/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 20/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om temporär ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (1353/2014) ikraftträdandebestämmelsen, sådan den lyder i lag 410/2016, som följer: 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015 och gäller till och med den 31 december 2027. 
Denna lag tillämpas till och med den 31 december 2039 på sådana bostadsaktiebolag som är dottersammanslutningar till arbetspensionsförsäkringsbolag och som bildas medan lagen är i kraft. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 5 kap. i försäkringsbolagslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i försäkringsbolagslagen (521/2008) 5 kap. 11 och 13 §, 14 § 2 mom. 2 punkten och rubriken för 19 §, samt 
fogas till 5 kap. 19 § ett nytt 4 mom. och till 5 kap. 21 § ett nytt 5 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 6 mom., som följer: 
5 kap. 
Bolagsstämma 
11 § 
Aktiebolagslagens bestämmelser om förfarandet på stämman som tillämpas på försäkringsbolag 
På försäkringsbolag tillämpas bestämmelserna om aktiebolag i 5 kap. 16, 23, 25 och 25 a § i aktiebolagslagen. 
13 § 
Sammankallande 
Styrelsen sammankallar bolagsstämman. I bolagsordningen kan dock bestämmas att förvaltningsrådet sammankallar bolagsstämman. Ett förvaltningsråd som har rätt att sammankalla bolagsstämma beslutar också om de sätt att delta i stämman som avses i 5 kap. 16 § i aktiebolagslagen, om inte annat bestäms i bolagsordningen. 
Om bolagsstämma inte sammankallas trots att en kallelse borde utfärdas enligt lag, bolagsordningen eller bolagsstämmans beslut eller om de gällande bestämmelserna och föreskrifterna om stämmokallelse har överträtts i något väsentligt avseende, ska Finansinspektionen på ansökan av en styrelse- eller förvaltningsrådsledamot, verkställande direktören, en revisor eller en delägare sammankalla stämman på bolagets bekostnad. Finansinspektionen kan sammankalla bolagsstämman även om nämnda ansökan inte görs. Finansinspektionens beslut kan verkställas även om det inte vunnit laga kraft. 
14 § 
Stämmokallelsens innehåll 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Särskilda bestämmelser om stämmokallelsens innehåll finns i 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) 5 kap. 16 § 6 mom. i aktiebolagslagen, som gäller användning av tekniska hjälpmedel och posten, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
19 § 
Fortsatt stämma och avbrytande av stämma på grund av teknisk störning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om en funktionsstörning i ett bolags i 5 kap. 16 § 2—4 mom. i aktiebolagslagen avsedda datakommunikation eller i något annat tekniskt hjälpmedel som bolaget använder för att ordna stämman kan inverka på giltigheten av stämmans beslut och det finns anledning att anta att avhjälpande av störningen väsentligt fördröjer stämman, kan bolagsstämmans ordförande besluta att stämman ska avbrytas och fortsätta inom fyra veckor från stämmans begynnelsetidpunkt enligt stämmokallelsen. En förutsättning är att de delägare som vid tidpunkten för avbrytandet hade rätt att delta i stämman i god tid innan stämman fortsätter informeras om avbrytandet och den möjliga tidpunkten för en fortsatt stämma samt om den nya tekniska lösning som eventuellt behövs för deltagandet. 
21 § 
Beslut med kvalificerad majoritet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
För en ändring av bolagsordningen räcker det dock med ett majoritetsbeslut, om delägarna enligt ändringen ska erbjudas en möjlighet enligt 5 kap. 16 § 2 mom. i aktiebolagslagen att utöva sina rättigheter på bolagsstämman. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Denna lag tillämpas på sådana stämmor till vilka kallelse har utfärdats i enlighet med denna lag och som hålls efter ikraftträdandet av denna lag. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 6 kap. 19 § i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor (947/2021) 6 kap. 19 § 2 mom. 3 punkten samt 
fogas till 6 kap. 19 § 2 mom. en ny 4 punkt som följer: 
6 kap. 
Investering av tillgångar och täckning av försäkringstekniska avsättningar 
19 § 
Investeringar i en enda sammanslutning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte på 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) andelar i placeringsfonder eller i AIF-fonder enligt 12 §, 
4) egendom som avses i 7 § 1 mom. 6—7 punkten. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 28.10.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare