Senast publicerat 09-11-2022 13:45

Riksdagens svar RSv 132/2022 rd RP 51/2022 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om mynt

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om mynt (RP 51/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 21/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av lagen om mynt 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om mynt (216/1998) 3 § 2 mom. och 4 § samt 
fogas till lagen en ny 5 a § som följer: 
3 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Finlands Bank är skyldig att ta emot och betala ersättning för ett skadat euromynt, om dess äkthet med säkerhet kan fastställas. Finlands Bank kan dock vägra att betala ersättning för sådana i artikel 8.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1210/2010 om äkthetskontroll av euromynt och hantering av euromynt som inte är lämpliga för cirkulation avsedda euromynt som inte är lämpliga för cirkulation och som har ändrats antingen avsiktligen eller genom en process som på goda grunder kan förutses ändra dem; dock ersätts mynt som samlats in för välgörande ändamål, som till exempel mynt som kastats i fontäner. Dessutom kan Finlands Bank vägra att ta emot sådana euromynt som avses i artikel 11.3 i den förordningen, om mottagandet eller hanteringen av dem utgör en hälsorisk för de som hanterar dem eller om en inlämning inte uppfyller standarderna för paketering eller märkning. 
4 § 
De mynt som har inlämnats till och inlösts av Finlands Bank löses in av staten till deras nominella värde. 
5 a § 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 8.11.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare