Senast publicerat 09-11-2022 13:48

Riksdagens svar RSv 133/2022 rd RP 69/2022 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (RP 69/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 22/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av lagen om placeringsfonder 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om placeringsfonder (213/2019) 1 kap. 3 § 11 punkten, sådan den lyder i lag 527/2021, och 
fogas till 1 kap. 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 527/2021, en ny 12 punkt, till 15 kap. en ny 13 §, till 22 kap. 9 § ett nytt 5 mom. och till 23 kap. 6 § ett nytt 3 mom. som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
3 § 
Definitioner med anknytning till EU-lagstiftning 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11) EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014, 
12) förordningen om faktablad för paketerade investeringsprodukter Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter). 
15 kap. 
Marknadsföring av fondandelar och fondbolags informationsskyldighet 
13 § 
Lämnande av basfakta till investerare genom faktablad 
Skyldigheten enligt 4 § 1 mom. i detta kapitel att upprätta faktablad kan också uppfyllas genom faktablad som utarbetas, tillhandahålls, ändras och översätts i enlighet med förordningen om faktablad för paketerade investeringsprodukter. Ett sådant faktablad anses uppfylla kraven på faktablad enligt detta kapitel. 
22 kap. 
Fondbolags verksamhet utomlands och marknadsföring av placeringsfonder utomlands 
9 § 
Informationsskyldighet utomlands 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Skyldigheten enligt denna paragraf att ge faktablad kan också uppfyllas genom faktablad som utarbetas, tillhandahålls, ändras och översätts i enlighet med förordningen om faktablad för paketerade investeringsprodukter. Ett sådant faktablad anses uppfylla kraven på faktablad enligt denna paragraf. 
23 kap. 
Marknadsföring av andelar i fondföretag i Finland 
6 § 
Informationsskyldighet för fondföretag 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Skyldigheten enligt denna paragraf att ge faktablad kan också uppfyllas genom faktablad som utarbetas, tillhandahålls, ändras och översätts i enlighet med förordningen om faktablad för paketerade investeringsprodukter. Ett sådant faktablad anses uppfylla kraven på faktablad enligt denna paragraf. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 

I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) 13 kap. 4 och 5 § samt 6 b § 2 mom., av dem 13 kap. 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 229/2017 och 13 kap. 6 b § 2 mom. sådant det lyder i lag 975/2021, 
ändras 13 kap. 1 § 3 mom., 6 a § 3 mom. och 7 § samt 22 kap. 2 § 1 mom. 9 punkten, sådana de lyder, 13 kap. 1 § 3 mom. och 7 § i lag 229/2017, 13 kap. 6 a § 3 mom. i lag 975/2021 och 22 kap. 2 § 1 mom. 9 punkten i lag 214/2019, samt 
fogas till 13 kap 1 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 229/2017, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer: 
13 kap. 
Marknadsföring till icke-professionella kunder 
1 § 
Villkor för marknadsföring 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den som marknadsför AIF-fonder ska innan ett investeringsbeslut fattas sända en icke-professionell kund ett faktablad enligt förordningen om faktablad för paketerade investeringsprodukter.  
Icke-professionella kunder ska ges information som avses i 12 kap. 4 § på ett enhetligt sätt i en enda handling, om det inte finns vägande skäl för att med Finansinspektionens tillstånd avvika från detta. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 a § 
Funktioner som är tillgängliga för icke-professionella investerare 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
De funktioner som avses i 1 mom. kan på AIF-förvaltarens vägnar eller tillsammans med AIF-förvaltaren tillhandahållas av en tredje part som omfattas av regler och tillsyn för de uppgifter som ska utföras. AIF-förvaltaren ska ha ett skriftligt avtal som bevis på utnämnandet av den tredje parten där det preciseras vilka av de uppgifter som avses i 1 mom. som inte utförs av AIF-förvaltaren och där det fastställs att den tredje parten har rätt att av AIF-förvaltaren få alla handlingar och uppgifter som krävs för att utföra uppgifterna. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7 § 
Bemyndigande att utfärda förordning 
Genom förordning av finansministeriet får i syfte att genomföra AIFM-direktivet utfärdas närmare bestämmelser om förutsättningarna för att Finansinspektionen ska bevilja undantag som avses i 2 § 3 mom. och 6 § 4 mom.  
22 kap. 
Påföljder, överklagande och rapportering om överträdelser 
2 § 
Påföljdsavgift 
Påföljdsavgift påförs AIF-förvaltare som försummar att iaktta eller överträder följande bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9) 13 kap. 1 § 1, 3 och 4 mom. om villkor för marknadsföring av AIF-fonder till icke-professionella kunder, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 8.11.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare