Senast publicerat 10-11-2022 12:33

Riksdagens svar RSv 134/2022 rd RP 152/2022 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning (RP 152/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 24/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) 21 § 1 mom. 5 punkten, sådan den lyder i lag 1215/2021, 
ändras 2 a §, 14 § 1 mom., 21 § 2 mom., 22 §, 23 § 2 mom., 26 a §, 26 b § 1 mom. samt bilagan, 
sådana de lyder, 2 a §, 14 § 1 mom. och 23 § 2 mom. i lag 768/2020, 21 § 2 mom., 26 a §, 26 b § 1 mom. och bilagan i lag 1215/2021 samt 22 § i lagarna 768/2020 och 1215/2021, och 
fogas till 2 § 14 b-punkten, sådan den lyder i lag 1215/2021, en ny underpunkt c, till lagen en ny 8 b § i stället för den 8 b § som upphävts genom lag 1168/2002 samt till 20 b §, sådan den lyder i lag 1215/2021, ett nytt 2 mom. som följer:  
2 § 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
14 b) förkortningen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
c) H biogas som används vid uppvärmning, i arbetsmaskiner eller i fast installerade motorer, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2 a § 
För de kolväten i gasform eller fast form som inte har någon skattenivå i den skattetabell som finns i bilagan till lagen ska skatt betalas på grundval av kolvätets användningsändamål enligt skattenivån för motsvarande uppvärmningsbränsle i skattetabellen. 
På skattenivån för i 4 § 16 punkten i lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen avsedda förnybara flytande och gasformiga bränslen av icke-biologiskt ursprung som uppfyller hållbarhetskriterierna enligt den lagen och som används, är avsedda att användas eller säljs för uppvärmning eller motordrift tillämpas vad som i skattetabell 1 och 3 i bilagan föreskrivs om motsvarande skatt på en produkt för vilken förkortningen T används. På skattenivån för sådana förnybara flytande och gasformiga bränslen av icke-biologiskt ursprung som inte uppfyller hållbarhetskriterierna enligt den ovannämnda lagen och som används, är avsedda att användas eller säljs för uppvärmning eller motordrift tillämpas vad som i skattetabell 1 och 3 föreskrivs om skatten på motsvarande fossila uppvärmningsbränsle. 
Skattskyldig är den som överlåter eller själv använder bränslen som avses i 1 och 2 mom. för uppvärmning eller motordrift. 
8 b § 
Vid beräkningen av den återbäring som avses i 8 a § beaktas inte produkter i produktgrupp 9 och 10 i skattetabell 1 eller produkter i produktgrupp 9a och 10a i skattetabell 3 eller beloppet av de punktskatter som betalats på dem. 
14 § 
Om någon annan än en godkänd upplagshavare har använt stenkol så som avses i 4 § 5 mom. eller för ändamål som enligt 12 § 1 mom. 1, 3 eller 4 punkten är skattefria, genomförs skattesänkningen eller skattefriheten genom att den betalda skatten helt eller delvis på ansökan återbetalas till användaren. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
20 b § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om ett företag är i ekonomiska svårigheter på det sätt som avses i 26 a § eller är föremål för kommissionens betalningskrav som avses i 26 a §, ska företaget betala skatt och försörjningsberedskapsavgift 
1) enligt produktgrupp 8 i skattetabell 1, om företaget har anskaffat biogas enligt produktgrupp 8a i skattetabell 3, 
2) enligt produktgrupp 6 i skattetabell 1, om företaget har anskaffat biogas enligt produktgrupp 9 i skattetabell 1 eller produktgrupp 9a i skattetabell 3, eller 
3) enligt produktgrupp 7 i skattetabell 1, om företaget har anskaffat biogas enligt produktgrupp 10 i skattetabell 1 eller produktgrupp 10a i skattetabell 3. 
 
21 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Naturgasnätsinnehavare, registrerade distributionsnätsinnehavare, biogasproducenter, småskaliga biogasproducenter och godkända upplagshavare får överlåta natur- och biogas skattefritt, om mottagaren är en registrerad användare eller om natur- eller biogasen överlåts för att användas för det ändamål som nämns i 1 mom. 4 punkten. 
22 § 
Den i 4 § 5 mom. avsedda skattesänkningen och den i 21 § avsedda skattefriheten kan genomföras så att den skatt som betalats för natur- och biogas helt eller delvis återbärs till användaren på ansökan. 
Om skatt på biogas har betalats enligt produktgrupp 6 eller 7 i skattetabell 1, men biogasen har använts för ändamål enligt produktgrupp 9 eller 10, genomförs skattesänkningen så att av skatten återbärs skillnaden mellan produktgrupperna 6 och 9 eller skillnaden mellan produktgrupperna 7 och 10 till användaren på ansökan. 
Ansökan om återbäring kan avse den naturgas och biogas som har använts under ett kalenderår eller separat den naturgas och biogas som använts under januari—juni respektive juli–december. Återbäring ska sökas inom tre år från utgången av det kalenderår som omfattar en ovan avsedd period. Återbäringen förutsätter att sökanden lägger fram en tillförlitlig redogörelse för den skattefria användningen av produkterna. Skatteåterbäring betalas ut enligt den skattetabell som gällde när produkterna anskaffades. Skatteåterbäring betalas inte ut, om det belopp som ska återbetalas är mindre än 330 euro. 
På återbäring tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i 83 a § i punktskattelagen. 
23 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
På stenkol, biogas och naturgas tillämpas inte de bestämmelser i 9 kap. i punktskattelagen som gäller den anmälan som ska göras till Skatteförvaltningen innan flyttningen påbörjas. 
26 a § 
Den skattesänkning som avses i 4 § 2, 3 och 5 mom. samt i 4 a § och den skatteåterbäring som avses i 8 a § beviljas inte till företag som är i ekonomiska svårigheter enligt artikel 1.4 c i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget eller till företag som enligt artikel 1.4 a i den förordningen är föremål för betalningskrav på grundval av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Motsvarande bestämmelser tillämpas i enlighet med EU:s regler om statligt stöd på biogas enligt produktgrupp 9 och 10 i skattetabell 1 i bilagan och produktgrupp 9a och 10a i skattetabell 3 i bilagan. 
26 b § 
En elnätsinnehavare, en elproducent och en innehavare av skattefritt ellager ska årligen specifikt för varje stödmottagare lämna Skatteförvaltningen uppgifter om överlåtelse av el enligt 4 § 2 och 3 mom. och 4 a §. Innehavare av naturgasöverföringsnät, registrerade distributionsnätsinnehavare, godkända upplagshavare, registrerade användare och biogasproducenter ska årligen specifikt för varje stödmottagare lämna Skatteförvaltningen uppgifter om överlåtelser av biogas som avses i produktgrupp 9 och 10 i skattetabell 1 i bilagan och produktgrupp 9a och 10a i skattetabell 3 i bilagan. Även den som överlåter nämnda el eller biogas vidare till andra stödmottagare ska årligen lämna Skatteförvaltningen uppgifter om dessa överlåtelser. Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas och om förfarandet för lämnande av uppgifterna. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

Bilaga 

SKATTETABELL 1 

Produkt 

Produktgrupp 

Energiinnehållsskatt 

Koldioxidskatt 

Försörjningsberedskapsavgift 

Sammanlagt 

Stenkol, stenkolsbriketter, fasta bränslen av stenkol euro/t 
71,45 
147,81 
1,18 
220,44 
Naturgas, euro/MWh1) 
10,33 
12,94 
0,084 
23,354 
Biogas, euro/MWh1) 
10,33 
12,94 
0,084 
23,354 
Biogas R, euro/MWh2) 
10,33 
6,47 
0,084 
16,884 
Biogas T, euro/MWh3) 
10,33 
0,00 
0,084 
10,414 
Biogas H, euro/MWh1) 
10,33 
12,94 
0,084 
23,354 
Biogas H R, euro/MWh4) 
1,20 
6,47 
0,084 
7,754 
Biogas H T, euro/MWh5) 
10 
1,20 
0,00 
0,084 
1,284 
1) Skattenivån uttryckt i det övre värmevärdet sammanlagt 21,062 euro/MWh 
2) Skattenivån uttryckt i det övre värmevärdet sammanlagt 15,227 euro/MWh 
3) Skattenivån uttryckt i det övre värmevärdet sammanlagt 9,392 euro/MWh 
4) Skattenivån uttryckt i det övre värmevärdet sammanlagt 6,993 euro/MWh 
5) Skattenivån uttryckt i det övre värmevärdet sammanlagt 1,158 euro/MWh 

SKATTETABELL 2 

Produkt 

Produktgrupp 

Energiskatt 

Försörjningsberedskapsavgift 

Sammanlagt 

Elström cent/kWh 
 
 
 
  
– skatteklass I 
2,24 
0,013 
2,253 
– skatteklass II 
0,05 
0,013 
0,063 
Tallolja cent/kg 
30,54 
0,00 
30,54 
Bränntorv euro/MWh 
5,70 
0,00 
5,70 

SKATTETABELL 3 KOMBINERAD EL- OCH VÄRMEPRODUKTION 

Produkt 

Produktgrupp 

Energi-skatt 

Energiinnehållsskatt 

Koldioxidskatt 

Försörjningsberedskapsavgift 

Sammanlagt 

Stenkol, stenkolsbriketter, fasta bränslen av stenkol euro/t 
1a 
0,00 
18,68 
147,81 
1,18 
167,67 
Naturgas, euro/MWh1) 
2a 
0,00 
2,70 
12,94 
0,084 
15,724 
Tallolja cent/kg 
3a 
30,54 
0,00 
0,00 
0,00 
30,54 
Bränntorv euro/MWh 
4a 
5,70 
0,00 
0,00 
0,00 
5,70 
Biogas H,  
euro/MWh1) 
8a 
0,00 
2,70 
12,94 
0,084 
15,724 
Biogas H R,  
euro/MWh2) 
9a 
0,00 
1,20 
6,47 
0,084 
7,754 
Biogas H T, euro/MWh3) 
10a 
0,00 
1,20 
0,00 
0,084 
1,284 
1) Skattenivån uttryckt i det övre värmevärdet sammanlagt 14,181 euro/MWh 
2) Skattenivån uttryckt i det övre värmevärdet sammanlagt 6,993 euro/MWh 
3) Skattenivån uttryckt i det övre värmevärdet sammanlagt 1,158 euro/MWh 

Lag om ändring av 2 a § i lagen om punktskatt på flytande bränslen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) 2 a §, sådan den lyder i lag 767/2020, som följer: 
2 a § 
För de flytande bränslen som inte har någon skattenivå i den skattetabell som finns i bilagan ska skatt betalas på grundval av bränslets användningsändamål enligt skattenivån för motsvarande motor- eller uppvärmningsbränsle i skattetabellen. 
På skattenivån för i 4 § 16 punkten i lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen avsedda förnybara flytande bränslen av icke-biologiskt ursprung som uppfyller hållbarhetskriterierna enligt den lagen och som används, är avsedda att användas eller säljs för uppvärmning eller motordrift tillämpas vad som i skattetabellerna i bilagan föreskrivs om motsvarande skatt på en produkt för vilken förkortningen T används. På skattenivån för sådana förnybara flytande bränslen av icke-biologiskt ursprung som inte uppfyller hållbarhetskriterierna enligt den ovannämnda lagen och som används, är avsedda att användas eller säljs för uppvärmning eller motordrift tillämpas vad som i skattetabellerna föreskrivs om skatten på motsvarande fossila bränsle. 
För produkter som används, är avsedda att användas eller säljs som motorbränslen eller som hjälpprodukt eller tillsatsämne för motorbränsle eller som ämnen som utökar motorbränslets volym ska skatt betalas enligt skattenivån för motsvarande motorbränsle i skattetabellen. 
För sådana kolväten utom torv som används, är avsedda att användas eller säljs för uppvärmning ska skatt betalas enligt skattenivån för motsvarande uppvärmningsbränsle i skattetabellen. 
Denna paragraf tillämpas inte på sådana gasformiga eller fasta bränslen för vilka det föreskrivs om punktskatteplikt i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 82 och 98 a § i punktskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i punktskattelagen (182/2010) 82 § 4 mom. och 98 a § 2 mom., 
sådana de lyder, 82 § 4 mom. i lag 766/2020 och 98 a § 2 mom. i lag 1219/2021, som följer: 
82 § 
Oegentligt förfarande 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I denna paragraf avses med oegentlighet en situation där det förfarande som avses i 78 eller 80 § inte har iakttagits under flyttning av de punktskattepliktiga produkter som avses i 75 § 1 och 3 mom. eller 79 § 1 mom. och flyttningen eller en del av flyttningen av de punktskattepliktiga produkterna på grund av detta inte avslutats i enlighet med vad som föreskrivs. 
98 a § 
Stödmottagarens anmälningsskyldighet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Anmälningsskyldigheten gäller stöd som det föreskrivs om i 
1) 4 § 2, 3 och 5 mom., 4 a och 8 a § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen samt i produktgrupp 9 och 10 i skattetabell 1 och produktgrupp 9a och 10a i skattetabell 3 i bilagan till den lagen, 
2) 4 § 2 mom. i lagen om punktskatt på flytande bränslen, 
3) 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20. Lagens 82 § 4 mom. träder dock i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 51 § i en lag om ändring av punktskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring av punktskattelagen (1213/2021) 51 § 1 mom. 1 punkten som följer: 
51 § 
Flyttning av produkter under ett uppskovsförfarande 
Harmoniserade punktskattepliktiga produkter får flyttas under ett uppskovsförfarande inom unionens territorium eller, om produkterna flyttas via ett tredjeland eller ett tredjeterritorium, 
1) från ett skatteupplag till ett annat skatteupplag, till en registrerad mottagare, till en tillfälligt registrerad mottagare, till en exportplats eller till ett i tullagstiftningen avsett utförseltullkontor, som samtidigt är avgångstullkontor vid förfarandet för extern transitering, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 8.11.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare