Senast publicerat 11-11-2022 13:21

Riksdagens svar RSv 135/2022 rd RP 185/2022 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallsskattelagen

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallsskattelagen (RP 185/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 25/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av avfallsskattelagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i avfallsskattelagen (1126/2010) 3 § 2 mom., 5 §, 7 § 2 mom., 10 § och bilagan, 
av dem 5 § sådan den lyder i lag 1401/2015, 7 § 2 mom. och 10 § sådana de lyder i lag 773/2020 samt bilagan sådan den lyder i lag 1072/2014, och 
fogas till 4 § ett nytt 2 mom. som följer: 
3 § 
Definitioner 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Som avstjälpningsplats betraktas inte ett område 
1) på vilket sorterat avfall tillfälligt förvaras en kortare tid än tre år innan det bortskaffas eller återvinns, 
2) på vilket endast jord- och berggrundsmaterial deponeras, 
3) på vilket separat insamlat bioavfall eller avloppsslam komposteras eller annars behandlas biologiskt, eller 
4) på vilket avfallet återvinns. 
4 § 
Skattskyldighet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Skattskyldig är även huvudmannen för ett område som avses i 3 § 2 mom. 1 punkten när tidsfristen enligt den punkten överskrids. 
5 § 
Skattepliktigt avfall och skattens belopp 
Skatt ska betalas för avfall som nämns i skattetabellen i bilagan. 
Skatten är 80 euro per ton avfall som förs till en avstjälpningsplats. 
7 § 
Mängder som ska beskattas 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om avfall förvaras tre år eller längre på ett sådant område som avses i 3 § 2 mom. 1 punkten, ska skatt betalas för allt avfall på området enligt den tidpunkt då tidsfristen på tre år löper ut. På avfallet tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om avfall som förts till en avstjälpningsplats. 
10 § 
Uppgiftsskyldighet 
Huvudmannen för en avstjälpningsplats ska för varje skatteperiod lämna en rapport till Skatteförvaltningen över sådant till avstjälpningsplatsen fört avfall som inte nämns i skattetabellen i bilagan. Rapporten ska följa samma indelning som avfallsförteckningen. I fråga om sista dag för lämnande av uppgifter och förfarandet för lämnande av uppgifter tillämpas vad som i 17 § 2 mom. och 18 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) föreskrivs om inlämnande av skattedeklaration. 
Skatteförvaltningen ska meddela huvudmannen för avstjälpningsplatsen ett beslut, om huvudmannen vägrar att lämna de i 1 mom. avsedda uppgifter som Skatteförvaltningen uppmanat huvudmannen att lämna. Bestämmelser om delgivning av beslut finns i 56 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ och bestämmelser om försummelseavgift vid underlåtelse att fullgöra skyldigheten att lämna uppgifter i 39 § i den lagen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20.  
 Slut på lagförslaget 

Bilaga 

SKATTETABELL 

 

Avfallsgrupper som tillämpas 1.1.2023—31.12.2026 
2 Av avfallet från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt, fiske samt från bearbetning och beredning av livsmedel: 
02 01 avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt och fiske 
02 02 avfall från bearbetning och beredning av kött, fisk och andra livsmedel av animaliskt ursprung, dock inte – 02 02 01 slam från tvättning och rengöring 
02 03 avfall från bearbetning och beredning av frukt, grönsaker, spannmål, ätliga oljor, kakao, kaffe, te och tobak; tillverkning av konserver; tillverkning av jäst och jästextrakt; bearbetning och jäsning av melass 
02 04 avfall från sockertillverkning 
02 05 avfall från tillverkning av mejeriprodukter 
02 06 avfall från bagerier och sötsaksindustri 
02 07 avfall från produktion av alkoholdrycker och alkoholfria drycker (utom kaffe, te och kakao) 
3 Av avfallet från träförädling och tillverkning av plattor och möbler, pappersmassa, papper och papp: 
03 01 avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler 
03 03 avfall från tillverkning och förädling av pappersmassa, papper och papp, dock inte  
– 03 03 02 sodaslam (från återvinning av kokvätska) 
4 Avfall från läder-, päls- och textilindustri 
04 01 avfall från läder- och pälsindustri 
04 02 avfall från textilindustri 
5 Avfall från oljeraffinering, naturgasrening och pyrolytisk behandling av kol 
05 01 avfall från oljeraffinering 
05 06 avfall från pyrolytisk behandling av kol 
05 07 avfall från rening och transport av naturgas 
7 Avfall från organisk-kemiska processer 
07 01 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska baskemikalier 
07 02 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av plast, gummi och konstfibrer 
07 03 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska färgämnen och pigment (utom 06 11) 
07 04 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska växtskyddsmedel (utom 02 01 08 och 02 01 09), träskyddskemikalier (utom 03 02) och andra biocider 
07 05 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av läkemedel 
07 06 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fetter, smörjmedel, såpa, tvätt- och rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika 
07 07 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av finkemikalier och kemiska produkter, som inte anges någon annanstans 
8 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av ytbeläggningsmedel (färg, lack och porslinsemalj), lim, fogmassa och tryckfärg 
08 01 avfall från tillverkning, formulering, distribution, användning och borttagning av färg och lack 
08 02 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av andra ytbeläggningsmedel (även keramiska material) 
08 03 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av tryckfärg 
08 04 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel) 
08 05 avfall som inte anges någon annanstans i kapitel 08 
9 Avfall från fotografisk industri 
09 01 avfall från fotografisk industri 
10 Av avfallet från termiska processer: 
10 01 avfall från kraftverk och andra förbränningsanläggningar (utom 19), dock inte                – 10 01 07 kalciumbaserat reaktionsavfall i slamform från rökgasavsvavling – 10 01 21 annat slam från avloppsbehandling vid produktionsstället än det som anges i 10 01 20 
10 02 avfall från järn- och stålindustri, dock inte – 10 02 01 avfall från slaggbehandling – 10 02 14 annat slam och andra filterkakor från gasrening än de som anges i 10 02 13 
11 Av avfallet från kemisk ytbehandling och ytbeläggning av metaller och andra material samt från hydrometallurgiska processer, där järn inte ingår: 
11 05 avfall från varmförzinkning 
12 Avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller och plaster 
12 01 avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller och plaster 
12 03 avfall från vatten- och ångavfettning (utom 11) 
15 Förpackningsavfall, absorbermedel, torkdukar, filtermaterial och skyddskläder som inte anges någon annanstans 
15 01 förpackningar (även kommunalt förpackningsavfall som samlats in separat) 
15 02 absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder 
16 Av det avfall som inte anges någon annanstans i förteckningen: 
16 01 skrotfordon från olika transportsätt (även mobila arbetsmaskiner) och avfall från demontering av skrotfordon och från underhåll av fordon (utom 13, 14, 16 06 och 16 08) 
16 02 avfall från elektrisk och elektronisk utrustning och annan utrustning 
16 03 produktionsserier som inte uppfyller uppställda krav och oanvända produkter 
16 05 gaser i tryckförpackningar och tryckbehållare och kasserade kemikalier 
16 06 batterier och ackumulatorer 
16 07 avfall från rengöring av transporttankar, lagertankar och tunnor (utom 05 och 13) 
16 08 förbrukade katalysatorer 
16 10 vattenhaltigt flytande avfall avsett att behandlas utanför produktionsstället 
17 Av bygg- och rivningsavfallet (även uppgrävda massor från förorenade områden): 
17 01 betong, tegel, klinker och keramik 
17 02 trä, glas och plast 
17 03 bitumenblandningar, stenkolstjära och stenkolstjärprodukter 
17 04 metaller, även legeringar av dessa 
17 08 gipsbaserade byggmaterial 
17 09 annat bygg- och rivningsavfall 
18 Avfall från sjukvård och veterinärverksamhet eller därmed förknippad forskning (utom köks- och restaurangavfall utan direkt anknytning till patientbehandling) 
18 01 avfall från förlossningsavdelningar, diagnos, behandling eller förebyggande av sjukdomar hos människor 
18 02 avfall från forskning, diagnos samt behandling och förebyggande av djursjukdomar 
19 Avfall från avfallshanteringsanläggningar, externa avloppsreningsverk och framställning av vatten som används av människor eller av industrin 
19 01 avfall från förbränning eller pyrolys av avfall 
19 02 avfall från fysikalisk eller kemisk behandling av avfall (även avlägsnande av krom eller cyanid, och neutralisering) 
19 03 stabiliserat och solidifierat avfall 
19 04 förglasat avfall och avfall från förglasning 
19 05 avfall från aerob behandling av fast avfall 
19 06 avfall från anaerob behandling av avfall 
19 07 lakvatten från avfallsupplag 
19 08 avfall från avloppsreningsverk som inte anges någon annanstans 
19 09 avfall från framställning av vatten som används av människor eller av industrin 
19 10 avfall från fragmentering av metallhaltigt avfall 
19 11 avfall från oljeregenerering 
19 12 avfall från mekanisk behandling av avfall (t.ex. sortering, krossning, balning, pelletering) som inte anges någon annanstans 
19 13 avfall från iståndsättning av mark och grundvatten 
20 Kommunalt avfall (avfall som uppkommit från bosättning och liknande avfall från handeln, industrin och andra institutioner) även separat insamlade fraktioner 
20 01 specificerade avfallstyper (utom 15 01) 
20 02 trädgårds- och parkavfall, även avfall från skötseln av begravningsplatser 
20 03 annat kommunalt avfall 

 

Avfallsgrupper som tillämpas från och med 1.1.2027 
2 Av avfallet från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt, fiske samt från bearbetning och beredning av livsmedel: 
02 01 avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt och fiske 
02 02 avfall från bearbetning och beredning av kött, fisk och andra livsmedel av animaliskt ursprung, dock inte – 02 02 01 slam från tvättning och rengöring 
02 03 avfall från bearbetning och beredning av frukt, grönsaker, spannmål, ätliga oljor, kakao, kaffe, te och tobak; tillverkning av konserver; tillverkning av jäst och jästextrakt; bearbetning och jäsning av melass 
02 04 avfall från sockertillverkning 
02 05 avfall från tillverkning av mejeriprodukter 
02 06 avfall från bagerier och sötsaksindustri 
02 07 avfall från produktion av alkoholdrycker och alkoholfria drycker (utom kaffe, te och kakao) 
3 Av avfallet från träförädling och tillverkning av plattor och möbler, pappersmassa, papper och papp: 
03 01 avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler 
03 03 avfall från tillverkning och förädling av pappersmassa, papper och papp 
4 Avfall från läder-, päls- och textilindustri 
04 01 avfall från läder- och pälsindustri 
04 02 avfall från textilindustri 
5 Avfall från oljeraffinering, naturgasrening och pyrolytisk behandling av kol 
05 01 avfall från oljeraffinering 
05 06 avfall från pyrolytisk behandling av kol 
05 07 avfall från rening och transport av naturgas 
7 Avfall från organisk-kemiska processer 
07 01 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska baskemikalier 
07 02 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av plast, gummi och konstfibrer 
07 03 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska färgämnen och pigment (utom 06 11) 
07 04 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska växtskyddsmedel (utom 02 01 08 och 02 01 09), träskyddskemikalier (utom 03 02) och andra biocider 
07 05 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av läkemedel 
07 06 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fetter, smörjmedel, såpa, tvätt- och rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika 
07 07 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av finkemikalier och kemiska produkter, som inte anges någon annanstans 
8 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av ytbeläggningsmedel (färg, lack och porslinsemalj), lim, fogmassa och tryckfärg 
08 01 avfall från tillverkning, formulering, distribution, användning och borttagning av färg och lack 
08 02 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av andra ytbeläggningsmedel (även keramiska material) 
08 03 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av tryckfärg 
08 04 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel) 
08 05 avfall som inte anges någon annanstans i kapitel 08 
9 Avfall från fotografisk industri 
09 01 avfall från fotografisk industri 
10 Av avfallet från termiska processer: 
10 01 avfall från kraftverk och andra förbränningsanläggningar (utom 19), dock inte                 
– 10 01 07 kalciumbaserat reaktionsavfall i slamform från rökgasavsvavling – 10 01 21 annat slam från avloppsbehandling vid produktionsstället än det som anges i 10 01 20 
10 02 avfall från järn- och stålindustri, dock inte – 10 02 01 avfall från slaggbehandling           – 10 02 14 annat slam och andra filterkakor från gasrening än de som anges i 10 02 13 
11 Av avfallet från kemisk ytbehandling och ytbeläggning av metaller och andra material samt från hydrometallurgiska processer, där järn inte ingår: 
11 05 avfall från varmförzinkning 
12 Avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller och plaster 
12 01 avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller och plaster 
12 03 avfall från vatten- och ångavfettning (utom 11) 
15 Förpackningsavfall, absorbermedel, torkdukar, filtermaterial och skyddskläder som inte anges någon annanstans 
15 01 förpackningar (även kommunalt förpackningsavfall som samlats in separat) 
15 02 absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder 
16 Av det avfall som inte anges någon annanstans i förteckningen: 
16 01 skrotfordon från olika transportsätt (även mobila arbetsmaskiner) och avfall från demontering av skrotfordon och från underhåll av fordon (utom 13, 14, 16 06 och 16 08) 
16 02 avfall från elektrisk och elektronisk utrustning och annan utrustning 
16 03 produktionsserier som inte uppfyller uppställda krav och oanvända produkter 
16 05 gaser i tryckförpackningar och tryckbehållare och kasserade kemikalier 
16 06 batterier och ackumulatorer 
16 07 avfall från rengöring av transporttankar, lagertankar och tunnor (utom 05 och 13) 
16 08 förbrukade katalysatorer 
16 10 vattenhaltigt flytande avfall avsett att behandlas utanför produktionsstället 
17 Av bygg- och rivningsavfallet (även uppgrävda massor från förorenade områden): 
17 01 betong, tegel, klinker och keramik 
17 02 trä, glas och plast 
17 03 bitumenblandningar, stenkolstjära och stenkolstjärprodukter 
17 04 metaller, även legeringar av dessa 
17 08 gipsbaserade byggmaterial 
17 09 annat bygg- och rivningsavfall 
18 Avfall från sjukvård och veterinärverksamhet eller därmed förknippad forskning (utom köks- och restaurangavfall utan direkt anknytning till patientbehandling) 
18 01 avfall från förlossningsavdelningar, diagnos, behandling eller förebyggande av sjukdomar hos människor 
18 02 avfall från forskning, diagnos samt behandling och förebyggande av djursjukdomar 
19 Avfall från avfallshanteringsanläggningar, externa avloppsreningsverk och framställning av vatten som används av människor eller av industrin 
19 01 avfall från förbränning eller pyrolys av avfall 
19 02 avfall från fysikalisk eller kemisk behandling av avfall (även avlägsnande av krom eller cyanid, och neutralisering) 
19 03 stabiliserat och solidifierat avfall 
19 04 förglasat avfall och avfall från förglasning 
19 05 avfall från aerob behandling av fast avfall 
19 06 avfall från anaerob behandling av avfall 
19 07 lakvatten från avfallsupplag 
19 08 avfall från avloppsreningsverk som inte anges någon annanstans 
19 09 avfall från framställning av vatten som används av människor eller av industrin 
19 10 avfall från fragmentering av metallhaltigt avfall 
19 11 avfall från oljeregenerering 
19 12 avfall från mekanisk behandling av avfall (t.ex. sortering, krossning, balning, pelletering) som inte anges någon annanstans 
19 13 avfall från iståndsättning av mark och grundvatten 
20 Kommunalt avfall (avfall som uppkommit från bosättning och liknande avfall från handeln, industrin och andra institutioner) även separat insamlade fraktioner 
20 01 specificerade avfallstyper (utom 15 01) 
20 02 trädgårds- och parkavfall, även avfall från skötseln av begravningsplatser 
20 03 annat kommunalt avfall 
Helsingfors 8.11.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare