Senast publicerat 10-05-2021 20:27

Riksdagens svar RSv 136/2020 rd RP 109/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller justitieministeriets förvaltningsområde

RP 109/2020 rd
LaUB 10/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller justitieministeriets förvaltningsområde (RP 109/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Lagutskottet (LaUB 10/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av 4 och 23 kap. i domstolslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i domstolslagen (673/2016) 4 kap. 1 § samt 23 kap. 6 § 1 och 3 mom. och 8 §, av dem 23 kap. 6 § 3 mom., sådant det lyder i lag 885/2018 och 8 § sådan den lyder i lag 209/2019, som följer: 
4 kap. 
Förvaltningsdomstolar 
1 § 
Förvaltningsdomstolens rättskipningsuppgifter 
Förvaltningsdomstolen behandlar och avgör de förvaltningsrättsliga besvär, förvaltningstvistemål och andra ärenden som enligt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) eller någon annan lag hör till en förvaltningsdomstols behörighet. 
23 kap. 
Ändringssökande 
6 § 
Sökande av ändring i domarutbildningsnämndens beslut 
Omprövning av bedömningen av prov som avses i 18 kap. 2 § eller 6 § 1 mom. får begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). Ett beslut med anledning av begäran om omprövning får inte överklagas genom besvär. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ändring i andra beslut som domarutbildningsnämnden har meddelat får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolens beslut får inte överklagas genom besvär. Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
8 § 
Sökande av ändring i Domstolsverkets beslut 
Omprövning får begäras i fråga om beslut som Domstolsverket fattat med stöd av 19 a kap. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Domstolsverkets beslut med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos den förvaltningsdomstol som bestäms enligt verkets placeringsort. Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 11 § i lagen om domstolsavgifter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om domstolsavgifter (1455/2015) 11 § som följer: 
11 § 
Sökande av ändring i en avgift 
Omprövning av ett beslut om att en avgift påförs får begäras hos den tjänsteman eller myndighet som har påfört avgiften inom sex månader från det att avgiften påfördes. På begäran om omprövning tillämpas i övrigt förvaltningslagen. Beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets myndigheten i fråga har sitt verksamhetsställe. Förvaltningsdomstolens beslut får inte överklagas genom besvär. Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
I avgöranden enligt 7 § 2 mom. får dock omprövning inte begäras eller ändring sökas genom besvär. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Vid sökande av ändring i beslut som fattats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 37 a § i lagen om rättegång i arbetsdomstolen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om rättegång i arbetsdomstolen (646/1974) 37 a §, sådan den lyder i lag 59/2001, som följer: 
37 a § 
Vid behandling av besvärsärenden som avses i 1 § 3 mom. iakttas lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 2 § i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar (370/2007) 2 § 2 mom. som följer: 
2 § 
Lagens tillämpningsområde 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Lagen tillämpas också på behandlingen av sådana ärenden i marknadsdomstolen på vilka lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) inte tillämpas. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 9 § i lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009) 9 § 3 mom., sådant det lyder i lag 81/2013, som följer: 
9 § 
Avgörande av ett yrkande på gottgörelse 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Domstolen ska utan dröjsmål underrätta Statskontoret om avgöranden där gottgörelse har bestämts. Bestämmelser om delgivning av beslut i förvaltningsprocessärenden finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 1 § i lagen om säkerhetskontroller vid domstolar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om säkerhetskontroller vid domstolar (1121/1999) 1 § 1 mom. som följer: 
1 § 
Lagens syfte och tillämpningsområde 
I syfte att sörja för säkerheten och trygga ordningen samt skydda egendom kan säkerhetskontroller ordnas vid domstolar. Lagen tillämpas också vid de myndigheter som med stöd av lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) håller muntliga förhandlingar. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 12 § i lagen om nämndemän vid tingsrätterna 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om nämndemän vid tingsrätterna (675/2016) 12 § 3 mom., sådant det lyder i lag 211/2019, som följer: 
12 § 
Nämndemäns arvode och kostnadsersättning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En nämndeman som anser att han eller hon inte fått arvode eller ersättning enligt 1 och 2 mom. får begära omprövning hos lagmannen vid tingsrätten. Begär inte nämndemannen omprövning inom ett år efter utgången av det kalenderår då betalning borde ha skett går rätten till förmånerna förlorad. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). I förvaltningsdomstolens beslut får ändring dock inte sökas genom besvär. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 26 § i rättshjälpslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i rättshjälpslagen (257/2002) 26 § 2 mom., sådant det lyder i lag 918/2015, som följer: 
26 § 
Ändringssökande 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om ett beslut av en förvaltningsdomstol gäller lämnande av rättshjälp i ett ärende som inte kan föras till domstol eller i ett ärende i fråga om vilket beslutet överklagas direkt hos högsta förvaltningsdomstolen, får rättshjälpsbeslutet överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Vid sökande av ändring tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 4 och 13 § i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016) 4 § 3 mom. och 13 § 2 mom. som följer: 
4 § 
Avtal om produktion av rättshjälps- och intressebevakningstjänster 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Avtalstvister ska behandlas som förvaltningstvistemål i förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om förfarandet i förvaltningstvistemål finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
13 § 
Rättsbiträdenas beslutanderätt 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ledande offentliga rättsbiträdet fattar beslut om framställande av en i 10 § 2 mom. i rättshjälpslagen avsedd begäran hos ett penninginstitut. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 26 § i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011) 26 §, sådan den lyder i lag 914/2015, som följer: 
26 § 
Sökande av ändring i ett avgiftsbeslut 
Omprövning får begäras i fråga om rättegångsbiträdesnämndens beslut om ansökningsavgift eller tillsynsavgift. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av sametingslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i sametingslagen (974/1995) 26 b § 2 mom., 40 § 3 mom. och 41 §, 
av dem 26 b § 2 mom. och 40 § 3 mom. sådana de lyder i lag 1279/2002, som följer: 
26 b § 
Besvär hos högsta förvaltningsdomstolen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
På anförande av besvär tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
40 § 
Yrkande på rättelse av och besvär över valresultatet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I ett beslut av sametingets styrelse får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen inom 14 dagar från det att styrelsens beslut har delgetts den berörda personen. Vid sökande av ändring iakttas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
41 § 
Besvärsrätt 
I ett beslut av sametingets styrelse och nämnd samt ett annat organ som tillsatts av tinget kan ändring sökas genom besvär hos sametinget, om inte något annat föreskrivs i denna lag eller någon annanstans i lag. I ett beslut av sametinget får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 33 och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 33 § och 34 § 3 mom.,  
sådana de lyder, 33 § i lag 907/2015 och 34 § 3 mom. i lag 495/2005, som följer: 
33 § 
Ändringssökande 
Om en betalningsskyldig anser att ett fel har inträffat när en avgift som avses i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) eller kommunallagen (410/2015) med stöd av 34 § i denna lag har fastställts, får den betalningsskyldige begära omprövning beträffande avgiften inom sex månader från det att avgiften fastställdes. På begäran om omprövning tillämpas i övrigt bestämmelserna i förvaltningslagen (434/2003). 
Vid sökande av ändring i andra beslut och beslut som har meddelats med anledning av en begäran om omprövning tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som avses i 1 mom. får dock inte överklagas genom besvär. 
På sökande av ändring i ärenden som gäller rättegångens offentlighet tillämpas vad som föreskrivs i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar och i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar. 
34 § 
Avgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
För utlämnande av en uppgift med stöd av 9 och 11 § som kopia eller utskrift tas en avgift ut som motsvarar beloppet av de kostnader som myndigheten har för att lämna ut uppgiften, om det inte särskilt föreskrivs eller med stöd av kommunallagen bestäms om en lägre avgift. Avgiften fastställs och tas ut med iakttagande av vad som bestäms med stöd av kommunallagen eller vad som i lagen om grunderna för avgifter till staten föreskrivs om prestationer som avses i 7 § 2 mom. i den lagen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av förvaltningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i förvaltningslagen (434/2003) 12 § 3 mom., 40 § 3 mom., 49 b § 3 mom. och 66 §, 
av dem 40 § 3 mom. sådant det lyder i lag 801/2015 och 49 b § 3 mom. sådant det lyder i lag 893/2015, som följer: 
12 § 
Ombud och biträde 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ändring i en myndighets beslut om förbud att uppträda får sökas särskilt genom besvär hos den myndighet som är behörig att behandla en ansökan om ändring av avgörandet i ärendet. Vid sökande av ändring tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Behandlingen av ärendet kan fortsätta trots ändringssökande som gäller förbudet, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
40 § 
Muntlig bevisning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I fråga om vittnesjäv samt ett vittnes rätt att vägra vittna tillämpas bestämmelserna i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
49  b § 
Omprövningsbegäran och besvärsförbud 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vid sökande av ändring i beslut med anledning av begäran om omprövning tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden, om inte annat föreskrivs i någon annan lag. 
66 § 
Tvist om förvaltningsavtal 
Tvister som gäller förvaltningsavtal ska behandlas som förvaltningstvistemål i förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om förfarandet i förvaltningstvistemål finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 8 och 13 § i lagen om diskriminerings- och jämställdhetsnämnden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om diskriminerings- och jämställdhetsnämnden (1327/2014) 8 § 2 mom. och 13 § som följer: 
8 § 
Beslutförhet, omröstning och föredragning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
På omröstning i nämnden tillämpas vad som i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) föreskrivs om omröstning. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
13 § 
Ändringssökande 
Den som har inlett ett ärende i nämnden får hos nämnden begära omprövning av ett beslut av nämndens ordförande om att avvisa ärendet eller att avslå ett yrkande. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
Besvär ska dock anföras hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets motparten till den part som inlett ärendet i nämnden har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort. Om det inte finns någon förvaltningsdomstol som med stöd av det som sägs ovan är behörig i saken, ska besvären anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol. 
Ett i 20 § 3 mom. i diskrimineringslagen avsett beslut av nämnden och ett i 21 § i jämställdhetslagen avsett beslut om förbud eller föreläggande får verkställas även om ändring sökts, om inte nämnden eller förvaltningsdomstolen bestämmer något annat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 31 § i lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (1316/2006) 31 § som följer: 
31 § 
Ändringssökande 
I ett beslut som i ett rättelseförfarande meddelats om bedömning av en studieprestation eller tillgodoräknandet av tidigare studier och kompetens får ändring inte sökas genom besvär. 
Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). I beslut som förvaltningsdomstolen meddelat i ett ärende som avses i denna lag får ändring dock inte sökas genom besvär. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 20 a § i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet (588/2004) 20 a § 1 och 2 mom., sådana de lyder, 1 mom. i lag 932/2016 och 2 mom. i lag 731/2014, som följer: 
20 a § 
Ändringssökande 
Ett beslut genom vilket den nationella säkerhetsmyndigheten har vägrat utfärda ett intyg över säkerhetsutredning får inte överklagas genom besvär, om inte intyget över säkerhetsutredningen är en förutsättning för skötseln av en sådan tjänst eller ett sådant uppdrag för vilka den som väljs, enligt internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet, ska ha ett intyg över säkerhetsutredning. 
Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 15 § i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003) 15 § 4 mom., sådant det lyder i lag 904/2015, som följer: 
15 § 
Examinandens rättsskydd 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 24 § i viteslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i viteslagen (1113/1990) 24 §, sådan den lyder i lag 894/2015, som följer: 
24 § 
Ändringssökande 
Ett beslut genom vilket en myndighet inte har godkänt ett yrkande på ny behandling av ett ärende enligt 12 § 2 mom. får inte överklagas genom besvär. 
Vid sökande av ändring i ett beslut som gäller föreläggande av vite eller föreläggande av hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande tillämpas vad som föreskrivs om sökande av ändring i ett beslut som gäller huvudförpliktelsen. 
Vid sökande av ändring i ett beslut som gäller utdömande av vite eller verkställighet av hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande bestäms den behöriga förvaltningsdomstolen och frågan om sakkunnigledamöters deltagande i behandlingen av ärendena utifrån huvudförpliktelsen. 
Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 10 kap. 64 § i tvångsmedelslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i tvångsmedelslagen (806/2011) 10 kap. 64 § 3 mom., sådant det lyder i lag 913/2015, och 
ändras 10 kap. 64 § 2 mom., sådant det lyder i lag 913/2015, som följer: 
10 kap. 
Hemliga tvångsmedel 
64 § 
Ersättningar till teleföretag 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I fråga om beslutet får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Förvaltningsdomstolen ska ge Transport- och kommunikationsverket tillfälle att bli hört. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 20 kap. i fängelselagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i fängelselagen (767/2005) 20 kap. 6 §, sådan den lyder i lag 393/2015, och 
ändras 20 kap. 4 §, sådan den lyder i lagarna 393/2015 och 819/2019, som följer: 
20 kap. 
Ändringssökande 
4 § 
Besvär hos förvaltningsdomstolen 
Besvär hos förvaltningsdomstolen ska anföras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Besvär över ett beslut av en regiondirektör ska anföras hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets beslutet har fattats. Besvär över beslut som fattats av Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet eller verkställighetsdirektören ska anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol. 
Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om verkställighet av samhällspåföljder 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om verkställighet av samhällspåföljder (400/2015) 90 § och 
ändras 88 § som följer: 
88 § 
Besvär hos förvaltningsdomstolen 
Besvär hos förvaltningsdomstolen ska anföras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Besvär över ett beslut av en regiondirektör med anledning av en begäran om omprövning ska anföras hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets beslutet har fattats. Besvär över beslut som fattas av verkställighetsdirektören ska anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol. 
Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 35 och 37 § i lagen om verkställighet av kombinationsstraff 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om verkställighet av kombinationsstraff (801/2017) det inledande stycket i 35 § 1 mom., 35 § 1 mom. 6 punkten och 37 § som följer: 
35 § 
Ändringssökande 
Den övervakade får begära omprövning av Brottspåföljdsmyndighetens beslut om 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6) något annat avgörande enligt 6 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) som träffats med stöd av denna lag, om inte ändringssökande har förbjudits med stöd av 36 § i denna lag. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
37 § 
Besvär hos förvaltningsdomstolen 
Besvär hos förvaltningsdomstolen ska anföras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Besvär över ett beslut av en regiondirektör med anledning av en begäran om omprövning ska anföras hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets beslutet har fattats. Besvär över beslut av verkställighetsdirektören ska anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol. 
På behandlingen av besvär tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i 89, 91 och 92 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder. Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 26 § i lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål (326/1963) 26 § 1 och 2 mom., sådana de lyder i lag 988/2014, som följer: 
26 § 
Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet ska höra den dömde före sitt beslut om samtycke till en begäran som avses i 5, 9 a, 10 eller 17 §. På hörande tillämpas vad som i förvaltningslagen (434/2003) föreskrivs om hörande av part. Bestämmelser om delgivning av beslut finns i förvaltningslagen. 
Ett beslut som fattats av Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvären ska behandlas skyndsamt. Förvaltningsdomstolens beslut får inte överklagas genom besvär. Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 24 § i lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder (21/1987) 24 §, sådan den lyder i lag 919/2015, som följer: 
24 § 
Ett beslut som justitieministeriet har meddelat får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvären ska behandlas skyndsamt. Förvaltningsdomstolens beslut får inte överklagas genom besvär. Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 19 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om överföring av dömda personer inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om överföring av dömda personer inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet (1169/2011) 19 § som följer: 
19 § 
Ändringssökande 
Ett beslut som Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet eller justitieministeriet har meddelat får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvären ska behandlas skyndsamt. Förvaltningsdomstolens beslut får inte överklagas genom besvär. Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Vid sökande av ändring i ett sådant beslut av tingsrätten som avses i 5 § tillämpas vad som i tvångsmedelslagen föreskrivs om sökande av ändring i ett domstolsbeslut i ett ärende som gäller häktning eller reseförbud. 
Ändring i ett sådant beslut av tingsrätten som avses i 7 § söks hos hovrätten genom besvär. På ändringssökandet tillämpas vad som i rättegångsbalken föreskrivs om sökande av ändring i tingsrättens avgöranden. 
Ändring i ett sådant beslut av tingsrätten som avses i 13 § söks hos högsta domstolen genom besvär. På ändringssökandet tillämpas vad som i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen föreskrivs om sökande av ändring i tingsrättens avgörande i ett utlämningsärende. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 14 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om alternativa påföljder och övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om alternativa påföljder och övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet (1170/2011) 14 § som följer: 
14 § 
Ändringssökande 
Ett beslut som Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet har meddelat får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvären ska behandlas skyndsamt. Förvaltningsdomstolens beslut får inte överklagas genom besvär. Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Ändring i ett sådant avgörande av tingsrätten som avses i denna lag söks hos hovrätten genom besvär med iakttagande av vad som i rättegångsbalken föreskrivs om sökande av ändring i tingsrättens avgöranden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 4 § i teckenspråkslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i teckenspråkslagen (359/2015) 4 § 2 mom. som följer: 
4 § 
Språkliga rättigheter för dem som använder teckenspråk 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om rätten att använda teckenspråk eller om tolkning och översättning som ordnas av myndigheterna finns i förvaltningslagen (434/2003), lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), förundersökningslagen (805/2011), lagen om rättegång i brottmål (689/1997), lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000), lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992), utsökningsbalken (705/2007), fängelselagen (767/2005), häktningslagen (768/2005), lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen (841/2006) och i annan lagstiftning som gäller olika förvaltningsområden. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 25 § i dataskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i dataskyddslagen (1050/2018) 25 § 2 mom. och 
ändras 25 § 1 mom. som följer: 
25 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 58 och 59 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018) 58 § 2 mom. och 59 § 2 mom. samt 
ändras rubriken för 59 § samt 59 § 1 mom. som följer: 
59 § 
Sökande av ändring i dataombudsmannens beslut 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 28 § i lagen om sammankomster 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om sammankomster (530/1999) 28 § 2 mom., sådant det lyder i lag 902/2015, och 
ändras rubriken för 28 § samt 28 § 1 mom.,sådana de lyder i lag 902/2015, som följer: 
28 § 
Sökande av ändring i polisens beslut 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 9 e § i partilagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i partilagen (10/1969) 9 e § 2 mom., sådant det lyder i lag 1688/2015, som följer: 
9 e § 
Tillsyn 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Statens revisionsverk får vid vite förplikta tillsynsobjektet att fullgöra sin skyldighet, om handlingar eller uppgifter trots uppmaning från verket inte lämnas in, rättas eller kompletteras eller det inte visas att handlingarna eller uppgifterna är riktiga och tillräckliga och försummelsen enligt en helhetsbedömning är väsentlig. Vitet döms ut av den vitesnämnd som avses i 15 § i lagen om statens revisionsverk (676/2000). Bestämmelser om sökande av ändring i beslut som gäller föreläggande eller utdömande av vite finns i viteslagen (1113/1990). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Vid sökande av ändring i ett beslut som fattats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 10 § i lagen om kandidaters valfinansiering 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) 10 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1689/2015, som följer: 
10 § 
Statens revisionsverks tillsynsuppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om en redovisningsskyldig trots uppmaning från statens revisionsverk inte lämnar in någon redovisning enligt denna lag eller om det konstateras att redovisningen är uppenbart oriktig eller bristfällig på väsentliga punkter, får statens revisionsverk vid vite förplikta den redovisningsskyldige att lämna in en redovisning eller rätta till felet eller bristen. Vitet döms ut av den vitesnämnd som avses i 15 § i lagen om statens revisionsverk (676/2000). Bestämmelser om sökande av ändring i beslut som gäller föreläggande eller utdömande av vite finns i viteslagen (1113/1990). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Vid sökande av ändring i ett beslut som fattats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 17 § i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation (460/2003) 17 § 5 mom., sådant det lyder i lag 906/2015, som följer: 
17 § 
Utlämnande av ett nätmeddelandes identifieringsuppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I fråga om ett i 4 mom. avsett beslut av polisen får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 130 och 131 § i beredskapslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i beredskapslagen (1552/2011) 130 § 2 mom. och 131 § som följer: 
130 § 
Ändringssökande 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vid sökande av ändring tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Ett förvaltningsbeslut ska dock trots besvär iakttas genast, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
131 § 
Omprövningsbegäran angående reglering av flytande trafikbränslen 
I fråga om ett beslut som polisinrättningens trafikbränsleenhet har fattat med stöd av 71 § 3 mom. får omprövning begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. På begäran om omprövning tillämpas i övrigt förvaltningslagen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Förvaltningsdomstolens beslut i ärendet får dock inte överklagas genom besvär. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 5 § i lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (813/2017) 5 § 3 mom. som följer: 
5 § 
Avtal om produktion av ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Avtalstvister ska behandlas som förvaltningstvistemål i förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om förfarandet vid förvaltningstvistemål finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 5 kap. 2 a § i ärvdabalken 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i ärvdabalken (40/1965) 5 kap. 2 a §, sådan den lyder i lag 912/2015, som följer: 
5 kap. 
Om statens rätt till arv 
2 a § 
Ett beslut som avses i 2 § får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av adoptionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i adoptionslagen (22/2012) 29 § 2 mom., 36 § 1, 2 och 4 mom., 37 § 2 mom., 50 § och 93 § 4 mom. som följer: 
29 § 
Avbrytande av adoptionsrådgivning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
36 § 
Ändringssökande, dröjsmålsränta och utsökning 
Omprövning av ett beslut om avgift eller kostnadsersättning som har fattats av en tjänsteinnehavare eller arbetstagare hos adoptionstjänstorganet får begäras hos adoptionstjänstorganet. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Avgiften, kostnadsersättningen och den dröjsmålsränta som tas ut på dem är direkta utsökbara. Bestämmelser om indrivningen av dem finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). 
37 § 
Vägran att tillhandahålla internationell adoptionstjänst 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
50 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
93 § 
Rätt att få uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 15 § i lagen om överlastavgift 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om överlastavgift (51/1982) 15 § 1 mom., sådant det lyder i lag 915/2015, som följer: 
15 § 
Ändringssökande och verkställighet 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 14 och 16 § i lagen om parkeringsövervakning 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om parkeringsövervakning (727/2011) 14 § 2 mom. och 
ändras 16 § som följer: 
16 § 
Besvär 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Besvär hindrar dock inte att beslutet verkställs, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 41 § i kreditupplysningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kreditupplysningslagen (527/2007) 41 §, sådan den lyder i lag 908/2015, som följer: 
41 § 
Sökande av ändring i dataombudsmannens beslut 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 20 § i lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare (853/2016) 20 § 3 mom. och 
ändras 20 § 1 och 2 mom. som följer: 
20 § 
Sökande av ändring i regionförvaltningsverkets beslut 
I fråga om andra beslut som regionförvaltningsverket meddelat än sådana som verket har fattat med stöd av 17 och 18 § får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 13.11.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare