Senast publicerat 17-11-2022 09:12

Riksdagens svar RSv 138/2022 rd RP 142/2022 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utsökningsbalken

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utsökningsbalken (RP 142/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Lagutskottet (LaUB 14/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av utsökningsbalken 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i utsökningsbalken (705/2007) det inledande stycket i 1 kap. 2 a § 3 mom. samt 1 kap. 33 § 2 mom. och 35 §, 3 kap. 1 § 1 mom. 3 punkten, 38 § 2 mom. och 64 § 1 mom., 4 kap. 51, 52 och 53 § samt 6 kap. 23 § 1 mom., 
av dem det inledande stycket i 1 kap. 2 a § 3 mom. samt 1 kap. 35 § och 3 kap. 1 § 1 mom. 3 punkten sådana de lyder i lag 778/2019, 3 kap. 38 § 2 mom. sådant det lyder i lag 323/2016 och 4 kap. 51 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 60/2018, samt 
fogas till 3 kap. 3 § ett nytt 3 mom. som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
2 a § 
Omfattande verkställighet, basverkställighet och specialverkställighet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Basverkställighet är sådan verkställighet av en betalningsskyldighet i pengar som sker med hjälp av det utsökningsregister som avses i 24 § och via det tekniska gränssnittet i utsökningens informationssystem enligt den paragrafen, eller på något annat sätt med elektroniska metoder i sådana fall där behandlingen av en gäldenärs utsökningsärende inte förutsätter ett personligt sammanträffande med gäldenären. Vid basverkställighet kan gäldenären vara en fysisk person som inte är näringsidkare. Vid basverkställighet kan man 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
33 § 
Utlämnande av uppgifter myndigheter emellan 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vad som föreskrivs i 1 mom. begränsar inte utlämnande av uppgifter med stöd av 3 kap. 70 och 71 §. De mottagare av uppgifter som avses i de paragraferna har, för skötseln av sina i paragraferna avsedda uppgifter, trots sekretessbestämmelserna rätt att via ett tekniskt gränssnitt få uppgifter också ur utsökningens informationssystems riksomfattande indexdel. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
35 § 
Utlämnande av uppgifter med hjälp av ett tekniskt gränssnitt 
Utsökningsverket kan besluta om upprättande av ett tekniskt gränssnitt och om utlämnande av uppgifter ur utsökningsregistret via det, om den som tar emot uppgifterna enligt lag har rätt att få uppgifter av utsökningsmyndigheterna i elektronisk form. Innan ett sådant tekniskt gränssnitt öppnas ska den som tar emot uppgifterna lägga fram utredning om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt. 
3 kap. 
Allmänna bestämmelser om förfarandet 
1 § 
Ansökan om utsökning 
Utsökning söks genom 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) ett elektroniskt meddelande via ett tekniskt gränssnitt till utsökningens riksomfattande informationssystem, om Utsökningsverket har beviljat sökanden tillstånd till detta (informationssystemssökande). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3 § 
Sökandens skyldighet att meddela förändrade uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Uppgifterna ska meddelas på det sätt som föreskrivs i 1 §. 
38 § 
Delgivningsadress 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utmätningsmannen får som delgivningsadress i stället för postadressen till en i 1 mom. avsedd person använda 
1) ett för personen tillgängligt tekniskt gränssnitt som anges i tillståndet för informationssystemsökande, 
2) en sådan adress till personen som är avsedd för dataöverföring inom det riksomfattande elektroniska ärendesystemet för kontakter mellan personer och myndigheter och som förutsätter att det elektroniska ärendesystemet tagits i bruk, eller 
3) en annan än i 1 eller 2 punkten avsedd adress för elektronisk dataöverföring som personen i fråga har uppgett som sin delgivningsadress. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
64 § 
Allmän bestämmelse 
Utöver vad som föreskrivs i någon annan lag, har utmätningsmannen rätt att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt få nedan angivna uppgifter, handlingar och material, om de i ett enskilt utsökningsärende är nödvändiga för verkställigheten. Utmätningsmannen bedömer om uppgifterna är nödvändiga. Uppgifterna kan lämnas via ett tekniskt gränssnitt. Av statens medel kan betalas ersättning för kostnaderna för upprättande och upprätthållande av ett tekniskt gränssnitt. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 kap. 
Utmätning 
51 § 
Väsentligt nedsatt betalningsförmåga 
Om gäldenärens betalningsförmåga är väsentligt nedsatt på grund av sjukdom, arbetslöshet, underhållsbidrag som gäldenären betalar, osedvanligt stora kostnader för inkomstens förvärvande eller någon annan särskild orsak, utmäts av lönen tills vidare eller under en viss tid ett mindre belopp än det regelmässiga beloppet. 
52 § 
Grunderna för fria månader 
Efter att utmätningen av lön har pågått oavbrutet eller nästan oavbrutet i ett års tid, ska utmätningen avbrytas för en viss tid (fri månad), om 
1) utmätningen har förrättats som inkomstgränsutmätning, 
2) utmätningen har förrättats på det sätt som avses i 49 § 1 mom. 2 punkten genom att två tredjedelar av lönen undantagits från utmätningen, 
3) gäldenärens nödvändiga boendekostnader eller andra levnadskostnader är höga i förhållande till det belopp som återstår efter utmätningen, eller 
4) det finns någon särskild orsak till avbrott. 
53 § 
Antalet fria månader 
Vid inkomstgränsutmätning ska gäldenären ges tre fria månader per år utan begäran. En gäldenär vars lön har utmätts genom att två tredjedelar av lönen undantagits från utmätning, ska årligen ges en fri månad utan begäran. 
Vid inkomstgränsutmätning ges dessutom på gäldenärens begäran en fri månad per år på den grund som avses i 52 § 3 eller 4 punkten. En gäldenär vars lön utmäts på något annat sätt än genom inkomstgränsutmätning ges på begäran fria månader på de grunder som avses i de punkterna så att gäldenären kan få sammanlagt högst tre fria månader per år, inklusive den fria månad som avses i 1 mom i denna paragraf. Med sökandens samtycke kan dock ges högst sex fria månader per år utan att ansökan förfaller. 
Gäldenären har rätt till fria månader oberoende av om utmätningsbeloppet har begränsats i enlighet med 51 §. På samma grund kan dock inte både fria månader beviljas och utmätningsbeloppet begränsas. 
Utmätningen av annan lön än sådan som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen avbryts med iakttagande i tillämpliga delar av vad som föreskrivs i denna paragraf. 
6 kap. 
Fördelning och redovisning 
23 § 
Särskild insättning 
Medel som utmätningsmannen förvarar enligt 21 eller 22 § ska insättas separat i ett kreditinstitut, om medlen överstiger ett betydande belopp. Räntan på de insatta medlen tillfaller och för den negativa räntan svarar den till vilken medlen redovisas. Medlen ska insättas separat inom sex veckor från det att de har betalats till utmätningsmannen. Bestämmelser om medel som utgör ett betydande belopp och ska insättas separat utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 11.11.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare