Senast publicerat 16-11-2020 14:37

Riksdagens svar RSv 140/2020 rd RP 155/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Riksdagen
RP 155/2020 rd
AjUB 13/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (RP 155/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (AjUB 13/2020 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag om ändring av 12 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 

  I enlighet med riksdagens beslut  
  fogas till 12 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) en ny 9 §, i stället för den 9 § som upphävts genom lag 1366/2014, som följer: 
  12 kap. 
  Genomförande av offentlig arbetskrafts- och företagsservice och tillhörande samarbete 
  9 § 
  Finansiering av lönesubvention, av anslag som anvisas statliga ämbetsverk eller inrättningar och av startpeng 
  Lönesubvention enligt 7 kap. 1 § och anslag som enligt 7 kap. 15 § anvisas statliga ämbetsverk och inrättningar finansieras med anslag för arbetslöshetsförmåner högst till ett belopp som motsvarar grunddagpenningen. Den andel som finansieras med anslag för arbetslöshetsförmåner uppgår dock till högst ett belopp som motsvarar grunddagpenningen för de utbetalningsdagar för arbetslöshetsförmån som ingår i en period som motsvarar subventionsperioden. Den andel som överstiger det belopp som motsvarar grunddagpenningen finansieras med sysselsättningsanslag. 
  Med grunddagpenningens belopp avses grunddagpenningens belopp enligt 6 kap. 1 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, utan förhöjningsdel. 
  Startpeng som avses i 8 kap. 1 § och som beviljats arbetslösa arbetssökande finansieras med anslag för arbetslöshetsförmåner under hela stödperioden. Startpeng som beviljats andra än arbetslösa arbetssökande finansieras med sysselsättningsanslag. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 13.11.2020 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare