Senast publicerat 07-12-2022 09:12

Riksdagens svar RSv 141/2022 rd RP 204/2022 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av inkomstskattelagen

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av inkomstskattelagen (RP 204/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 27/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om temporär ändring av inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas temporärt till inkomstskattelagen (1535/1992) en ny 127 g § som följer: 
Avdrag från skatter 
127 g § 
Hushållsavdrag som beviljas på basis av elenergiräkningar 2023 
Det belopp som betalats för elenergi som förbrukats på elförbrukningsplatsen för en skattskyldigs stadigvarande bostad den 1 januari 2023 eller därefter men före den 1 maj 2023 berättigar under skatteåret 2023 till hushållsavdrag, till den del det betalda beloppet överstiger 2 000 euro men är högst 6 000 euro. Avdraget är 60 procent av det ovan avsedda beloppet. Om en skattskyldig samtidigt har flera än en stadigvarande bostad till sitt förfogande, beviljas avdraget på basis av endast en elförbrukningsplats. 
Det hushållsavdrag som beviljas på basis av det belopp som betalats för elenergi beaktas inte vid beräkningen av maximibeloppet av annat hushållsavdrag som avses i denna lag. Avdraget görs på det sätt som anges i 127 c § och på avdraget tillämpas också i övrigt vad som i denna lag eller någon annanstans i lag föreskrivs om hushållsavdrag. 
Det avdrag som avses i denna paragraf beviljas inte, om det på basis av det belopp som betalats för elenergi som förbrukats på elförbrukningsplatsen för en skattskyldigs stadigvarande bostad under den i 1 mom. nämnda tiden har beviljats direkt understöd av statens eller något annat offentligt samfunds medel. Det belopp som betalats för elenergi berättigar inte heller till hushållsavdrag till den del kostnaderna hänför sig till näringsverksamhet eller bedrivande av jordbruk eller har dragits av någon annanstans i inkomstbeskattningen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2023. 
Denna lag tillämpas vid beskattningen för 2023. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 15.11.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare