Senast publicerat 23-11-2022 13:03

Riksdagens svar RSv 143/2022 rd RP 180/2022 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 a och 4 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 a och 4 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (RP 180/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 23/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av 2 a och 4 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 4 kap. 2 § 4 mom. och 4 § 2 mom., av dem 4 kap. 2 § 4 mom. sådant det lyder i lag 1439/2011, 
ändras 2 a kap. 2 § 1 mom. 4 punkten samt 4 kap. 2 § 5 mom., 3 § 1 mom. och 5 § 2 mom.,  
sådana de lyder, 2 a kap. 2 § 1 mom. 4 punkten i lag 380/2018, 4 kap. 2 § 5 mom. i lag 1314/2018, 4 kap. 3 § 1 mom. i lag 879/2019 och 4 kap. 5 § 2 mom. i lag 1049/2013, samt 
fogas till 4 kap. en ny 3 a § som följer: 
2 a kap. 
Förfaranden som är arbetskraftspolitiskt klandervärda 
2 § 
Giltig orsak att lämna arbetet 
En person har giltig orsak att lämna sitt arbete 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4) om han eller hon enligt 4 kap. 3 och 3 a § inte har rätt till jämkad arbetslöshetsförmån och lönen för arbetet är mindre än 1 134 euro i månaden. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 kap. 
Jämkade och minskade arbetslöshetsförmåner 
2 § 
Jämkningsperiod 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om det i en situation som avses i 1 § 1—3 punkten under en jämkningsperiod betalas arbetsinkomst för en längre intjänandeperiod än en månad och om detta avviker från den sedvanliga lönebetalningsperioden, fördelas arbetsinkomsten och den arbetstid som ligger till grund för lönen så att den påverkar utbetalningsmånaden, och lika många därpå följande månader som för vilka arbetsinkomst har betalats. Om det på basis av tidpunkten för löneutbetalningen och övriga omständigheter likväl är uppenbart att syftet med arrangemanget har varit att undvika att inkomsten beaktas vid jämkningen, ska inkomsten jämkas enligt de perioder under vilka den arbetstid som ligger till grund för lönen har utförts. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3 § 
Begränsningar 
En arbetssökande har inte rätt till arbetslöshetsförmån, om hans eller hennes arbetstid, på basis av vilken lönen betalas, i de fall som avses i 1 § 1—3 punkten under en jämkningsperiod eller i de fall som avses i 1 a § 1 mom. under en granskningsperiod om en kalendervecka överstiger 80 procent av den inom branschen tillämpade maximiarbetstiden för arbetstagare i heltidsarbete. Om det inte finns något kollektivavtal inom branschen, görs jämförelsen med den på lag grundande ordinarie arbetstid som avses i 3 kap. i arbetstidslagen (872/2019). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3 a § 
Exceptionell bedömning av arbetstiden 
En person har rätt till jämkad arbetslöshetsförmån, om det till honom eller henne betalas arbetsinkomst av sådant arbete av vars natur och omständigheter man kan sluta sig till att det inte är fråga om i 3 § avsett arbete vars arbetstid överstiger 80 procent av den inom branschen tillämpade maximiarbetstiden för arbetstagare i heltidsarbete. 
Vid bedömningen av arbetstiden för arbete som avses i 1 mom. kan beaktas 
1) en anmälan som baserar sig på personens eller arbetsgivarens utredning om att arbetstidsbegränsningen underskrids, 
2) arbetets natur som en faktor som begränsar arbetstiden, 
3) utförande av arbete vid sidan av annat arbete eller vid sidan av bindande studier,  
4) någon annan motsvarande grund eller utredning. 
5 § 
Förmånsbelopp 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Det skyddade beloppet är 
1) 300 euro under en jämkningsperiod om en månad, 
2) 279 euro under en jämkningsperiod om fyra på varandra följande kalenderveckor. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Vid betalning av arbetslöshetsförmåner för ansökningsperioder som börjat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser i 4 kap. som gällde vid ikraftträdandet. 
Bestämmelserna i 4 kap. 3 a § i denna lag ska dock tillämpas vid betalning av en arbetslöshetsförmån också när ansökan kommit in till arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten före ikraftträdandet av denna lag. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 15.11.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare