Senast publicerat 23-11-2022 12:48

Riksdagens svar RSv 146/2022 rd RP 187/2022 rd  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av konventionen om inrättande av internationella organisationen för sjösäkerhetsanordningar

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av konventionen om inrättande av internationella organisationen för sjösäkerhetsanordningar (RP 187/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 10/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har 

godkänt konventionen i proposition RP 187/2022 rd. 

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om konventionen om internationella organisationen för sjösäkerhetsanordningar 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den i Paris den 27 januari 2021 ingångna konventionen om internationella organisationen för sjösäkerhetsanordningar ska gälla som lag, sådana som Finland har förbundit sig till dem. 
2 § 
Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som inte hör till området för lagstiftningen utfärdas genom förordning av statsrådet. 
3 § 
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 15.11.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare