Senast publicerat 23-11-2022 11:30

Riksdagens svar RSv 147/2022 rd RP 171/2022 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter (RP 171/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 11/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalande: 

Riksdagen förutsätter att man på såväl nationell nivå som EU-nivå i fortsättningen söker fungerande och effektiva styrmedel för att främja väte som en av drivkrafterna inom trafiken. 

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av lagen om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter (1289/2021) 1 §, 3 § 1 mom., 4 § 1 mom., 5 § 1 mom., 6 § 1 mom. och 23 § som följer: 
1 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag innehåller bestämmelser om stöd enligt statsbudgeten för anskaffning, det vill säga köp och långtidshyrning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter, samt för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter. 
Denna lag tillämpas på 
1) anskaffningsstöd för en personbil som använder el som enda drivkraft (anskaffningsstöd för renodlad elbil) som söks senast den 31 december 2022, 
2) stöd som beviljas för konvertering av ett fordon så att det drivs med alternativa drivkrafter (konverteringsstöd) som söks senast den 31 december 2022, 
3) anskaffningsstöd för en el- eller gasdriven paketbil (anskaffningsstöd för paketbil) som söks senast den 31 december 2024, 
4) anskaffningsstöd för en eldriven lastbil, en eldriven släpvagn eller en gasdriven lastbil (anskaffningsstöd för lastbil) som söks senast den 31 december 2024. 
3 § 
Förutsättningar för beviljande av anskaffningsstöd för renodlad elbil 
Anskaffningsstöd för en renodlad elbil kan beviljas en fysisk person som år 2022 har köpt eller förbundit sig att i minst tre år hyra för eget bruk en ny eldriven personbil vars totalpris är högst 50 000 euro och som inte tidigare har genomgått en första registrering. Stödet kan dock inte beviljas för anskaffning av ett fordon som ska registreras för en enskild näringsidkare för näringsverksamhet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 § 
Förutsättningar för beviljande av anskaffningsstöd för paketbil 
Anskaffningsstöd för en el- eller gasdriven paketbil kan beviljas en fysisk person eller, för näringsverksamhet, en juridisk person eller en enskild näringsidkare som år 2022 har köpt eller förbundit sig att i minst tre år hyra eller under åren 2023 eller 2024 köper eller förbinder sig att i minst tre år hyra en ny el- eller gasdriven paketbil som inte har genomgått en första registrering. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 § 
Förutsättningar för beviljande av anskaffningsstöd för lastbil 
Anskaffningsstöd för lastbil kan beviljas en fysisk person eller, för näringsverksamhet, en juridisk person eller en enskild näringsidkare som år 2022 har köpt eller förbundit sig att i minst tre år hyra eller under åren 2023 eller 2024 köper eller förbinder sig att i minst tre år hyra en ny eldriven lastbil, eldriven släpvagn eller gasdriven lastbil som inte har genomgått en första registrering. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 § 
Förutsättningar för beviljande av konverteringsstöd 
Konverteringsstöd kan beviljas en fysisk person eller, för näringsverksamhet, en juridisk person eller en enskild näringsidkare som år 2022 har konverterat en personbil så att den blivit gas- eller etanoldriven. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
23 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december 2026. 
Genom denna lag upphävs lagen om stöd för anskaffning av eldrivna personbilar, stöd för anskaffning av gasdrivna lastbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- och etanoldrift (971/2017). På ansökningar som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 15.11.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare