Senast publicerat 17-11-2022 15:33

Riksdagens svar RSv 148/2022 rd RP 100/2022 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen (RP 100/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 20/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av utlänningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i utlänningslagen (301/2004) 38 §, 114 § 4 mom. och 115 § 2 mom., sådana de lyder, 38 § i lagarna 549/2010 och 437/2019 samt 114 § 4 mom. och 115 § 2 mom. i lag 505/2016, som följer: 
38 § 
Villkor som gäller minderårigt barn 
För att ett barn ska beviljas uppehållstillstånd på grundval av familjeband förutsätts det att barnet är minderårigt den dag då ansökan om uppehållstillstånd för barnet har blivit anhängig. För att en familjemedlem till ett barn ska beviljas uppehållstillstånd förutsätts det att det barn som är anknytningsperson är minderårigt den dag då ansökan om uppehållstillstånd för familjemedlemmen har blivit anhängig. För att uppehållstillstånd ska beviljas förutsätts det dessutom att anknytningspersonen har uppehållstillstånd redan den dag då ärendet inleds. 
Trots vad som i 1 mom. föreskrivs om förutsättningarna för beviljande av uppehållstillstånd för en familjemedlem till en minderårig anknytningsperson, förutsätter beviljandet av uppehållstillstånd för en familjemedlem till en minderårig anknytningsperson som anlänt utan vårdnadshavare och beviljats internationellt skydd att anknytningspersonen varit minderårig den dag då hans eller hennes ansökan om internationellt skydd lämnades in. Beviljandet av uppehållstillstånd förutsätter dessutom att ansökan om uppehållstillstånd på grundval av familjeband lämnas in inom tre månader från det att anknytningspersonen delgavs beslutet om beviljande av internationellt skydd. Av exceptionellt vägande skäl är det i enskilda fall möjligt att avvika från tidsfristen. Underlåtenhet att iaktta tidsfristen utgör inget hinder för beviljande av uppehållstillstånd om tillståndet kan beviljas med stöd av 1 mom. 
114 § 
Beviljande av uppehållstillstånd för familjemedlemmar till en person som fått internationellt skydd eller tillfälligt skydd 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
För att uppehållstillstånd enligt denna paragraf ska kunna beviljas förutsätts det att utlänningens försörjning är tryggad. Försörjningsförutsättningen tillämpas dock inte, om anknytningspersonen är minderårig, eller om 
1) en ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband har lämnats in inom tre månader från det att
a) en anknytningsperson fick del av beslutet om att han eller hon beviljats asyl, eller
b) en anknytningsperson fick del av beslutet om att han eller hon godkänts att tas till Finland inom flyktingkvoten,
 
2) familjen till en anknytningsperson har bildats
a) innan anknytningspersonen anlände till Finland, om han eller hon beviljats asyl, eller
b) före godkännandet av att anknytningspersonen tas till Finland inom flyktingkvoten, och
 
3) familjeåterförening inte är möjlig i ett sådant tredjeland till vilket anknytningspersonen eller en medlem av hans eller hennes familj har särskilda band. 
115 § 
Beviljande av uppehållstillstånd för andra anhöriga till en person som fått internationellt skydd eller tillfälligt skydd 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
För att uppehållstillstånd enligt denna paragraf ska kunna beviljas förutsätts det att utlänningens försörjning är tryggad. Försörjningsförutsättningen tillämpas dock inte om anknytningspersonen är minderårig. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 16.11.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare