Senast publicerat 17-11-2022 15:36

Riksdagens svar RSv 149/2022 rd RP 177/2022 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (RP 177/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (AjUB 11/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) 5 och 6 c §, 18 § 1 mom., 19 § 3 mom., 20 § 2 mom. och 21 § 4 mom., 
sådana de lyder, 5 och 6 c § samt 19 § 3 mom. och 21 § 4 mom. i lag 1329/2014, 18 § 1 mom. i lag 1023/2008 och 20 § 2 mom. i lag 915/2016, samt 
fogas till 3 §, sådan den lyder i lagarna 1329/2014 och 657/2021, ett nytt 8 mom. och till lagen en ny 5 b § som följer: 
3 § 
Definitioner 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Med anordnare av småbarnspedagogik avses i denna lag den som ordnar småbarnspedagogik som grundar sig på lag. 
5 § 
Jämställdhet vid utbildning, undervisning och småbarnspedagogik 
Myndigheter och utbildningsanordnare samt andra sammanslutningar som tillhandahåller utbildning eller undervisning ska se till att flickor och pojkar samt kvinnor och män har lika möjlighet till utbildning och avancemang inom yrket samt att undervisningen, forskningen och läromedlen stöder syftet med denna lag. 
Anordnare av småbarnspedagogik och serviceproducenter inom småbarnspedagogiken ska se till att flickor och pojkar har lika möjlighet till småbarnspedagogik och att småbarnspedagogiken stöder syftet med denna lag. 
Vid utbildning, undervisning och småbarnspedagogik ska jämställdhet främjas med hänsyn till barnens ålder och mognad. 
5 b § 
Åtgärder för främjande av jämställdheten inom småbarnspedagogiken 
Anordnaren av småbarnspedagogik och serviceproducenten inom småbarnspedagogik ansvarar för att det på småbarnspedagogiska verksamhetsställen årligen utarbetas en jämställdhetsplan i samarbete med personalen. Barn ska ges möjlighet att delta i utarbetandet av planen med beaktande av barnens ålder och mognad. Jämställdhetsplanen kan införlivas i någon annan plan vid verksamhetsstället. 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. ansvarar kommunen för att det för de aktörer inom familjedagvård och kommunal öppen småbarnspedagogisk verksamhet som är verksamma på kommunens område utarbetas gemensamma jämställdhetsplaner i samarbete med dessa aktörer i stället för en separat plan för varje verksamhetsställe. 
Jämställdhetsplanen ska innehålla 
1) en redogörelse för jämställdhetsläget vid det småbarnspedagogiska verksamhetsstället, 
2) åtgärder som behövs för att främja jämställdheten, 
3) en utvärdering av hur åtgärderna i en tidigare jämställdhetsplan har genomförts och av resultaten av dem. 
Särskilt avseende ska fästas vid växelverkan, handledningen, barnens delaktighet, vilka material som används och bemötandet av vårdnadshavare samt vid förebyggande och undanröjande av sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön. 
I stället för en årlig genomgång kan en plan utarbetas för högst tre år i sänder. 
6 c § 
Förebyggande av diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck 
Myndigheter, utbildningsanordnare och andra sammanslutningar som tillhandahåller utbildning eller undervisning, anordnare av småbarnspedagogik och serviceproducenter inom småbarnspedagogik samt arbetsgivare ska på ett målinriktat och planmässigt sätt förebygga diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck. 
Den skyldighet som avses i 1 mom. ska beaktas vid beredningen av läroanstalternas, småbarnspedagogikens och arbetsgivarnas jämställdhetsplaner i enlighet med 5 a, 5 b och 6 a § och vid beslut om jämställdhetsfrämjande åtgärder. 
18 § 
Kontroller och handräckning 
Jämställdhetsombudsmannen har rätt att på arbetsplatser, i läroanstalter, på småbarnspedagogiska verksamhetsställen eller i intresseorganisationer eller i affärslokaler för den som tillhandahåller varor eller tjänster utföra behövliga kontroller, om det finns skäl att misstänka att det förfarits i strid med denna lag eller att de i denna lag föreskrivna jämställdhetsförpliktelserna inte annars har uppfyllts. Kontroller får inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
19 § 
Lämnande av anvisningar och råd samt främjande av förlikning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
När jämställdhetsombudsmannen finner att utbildningsanordnaren, anordnaren av småbarnspedagogik eller serviceproducenten inom småbarnspedagogik eller arbetsgivaren trots anvisningar och råd som avses i 2 mom. försummar sin skyldighet enligt 5 a, 5 b eller 6 a § att göra upp en jämställdhetsplan, kan ombudsmannen sätta ut en skälig tid inom vilken skyldigheten ska fullgöras. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
20 § 
Överlämnande av ärenden till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Jämställdhetsombudsmannen kan föra ett ärende som gäller ett förfarande som strider mot 5 a, 5 b eller 6 a § till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden för åtgärder enligt 21 § 4 mom. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
21 § 
Diskriminerings- och jämställdhetsnämndens befogenheter med anledning av ett lagstridigt förfarande 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
På framställning av jämställdhetsombudsmannen kan diskriminerings- och jämställdhetsnämnden, vid behov vid vite, förelägga en utbildningsanordnare, en anordnare av småbarnspedagogik eller serviceproducent inom småbarnspedagogik eller en arbetsgivare som försummat den skyldighet som avses i 5 a, 5 b eller 6 a § att inom utsatt tid göra upp en jämställdhetsplan. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 16.11.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare