Senast publicerat 23-11-2022 13:12

Riksdagens svar RSv 153/2022 rd RP 129/2022 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för boenderådgivning till kommunerna 2023—2027

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för boenderådgivning till kommunerna 2023—2027 (RP 129/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Miljöutskottet (MiUB 11/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om stöd för boenderådgivning till kommunerna 2023—2027 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Lagens syfte 
Syftet med denna lag är att uppmuntra kommunerna att förbättra tillgången till boenderådgivning för alla sina invånare oberoende av grunden för besittningen av bostaden. Genom boenderådgivning förebyggs problem med boendet och tryggas kontinuiteten i boendet. 
2 § 
Tillämpningsområde och förhållande till annan lagstiftning 
Denna lag innehåller bestämmelser om statsunderstöd för boenderådgivning. På understöden tillämpas dessutom statsunderstödslagen (688/2001), om inte något annat föreskrivs i denna lag. 
Med stöd av denna lag beviljas inte understöd för sådana tjänster som med stöd av lag ska skötas av en myndighet, om inte något annat föreskrivs i denna lag. 
3 § 
Understöd för boenderådgivning 
Kommuner och samkommuner kan beviljas understöd för produktion, utvidgning och utveckling av boenderådgivning.  
Understödstagaren kan själv producera boenderådgivningen eller med stöd av avtal skaffa den från någon annan tjänsteproducent. Bestämmelser om kommunens skyldighet att främja hälsa och välfärd i samarbete med välfärdsområdet och andra offentliga aktörer, privata företag och allmännyttiga samfund finns i lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021). 
Boenderådgivning som understöds ska 
1) gälla alla boende oberoende av om bostaden ägs av en privat eller offentlig aktör och på vilken grund den boende förfogar över bostaden, 
2) vara avgiftsfri för den boende.  
Trots bestämmelserna i 3 mom. 1 punkten kan understöd beviljas för en utvidgning av boenderådgivningen så att den gäller olika grunder för besittning av en bostad eller för produktion och utveckling av boenderådgivningen för behoven bland särskilda grupper av boende. 
4 § 
Godtagbara kostnader 
Inom ramen för statsbudgeten beviljas understöd för boenderådgivning till högst 80 procent av de godtagbara och skäliga kostnaderna för produktion, utvidgning eller utveckling av boenderådgivningen. 
Kostnaderna kan godkännas, om de är orsakade av 
1) ekonomisk rådgivning som gäller boende, 
2) rådgivning som gäller störningar i boendet, 
3) rådgivning som gäller bostadens underhåll, 
4) annan än i 1—3 punkten avsedd rådgivning som gäller tryggande av boende, 
5) hänvisning av en boende till andra tjänster, samt 
6) planering och annan utveckling av boenderådgivning.  
Närmare bestämmelser om de godtagbara kostnaderna får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
5 § 
Omständigheter som ska beaktas vid beviljande av understöd 
Vid beviljande av understöd som avses i denna lag ska hänsyn tas till situationen när det gäller bostadslöshet och vräkning samt särskilda grupper av boende i den kommun eller samkommun som ansöker om understöd. Dessutom kan andra omständigheter som inverkar på behovet av understöd beaktas. 
Understöd beviljas i första hand för utveckling eller produktion av en ny boenderådgivningstjänst samt för utveckling eller utvidgning av en befintlig boenderådgivningstjänst. 
Understöd kan inte beviljas om den som ansöker om understöd har beviljats annat understöd för samma kostnader. 
6 § 
Ansökan om understöd 
Understöd som avses i denna lag söks skriftligen hos statsbidragsmyndigheten.  
Till ansökan ska fogas 
1) innehållet i och genomförandeplanen för den boenderådgivning som ska understödjas, 
2) en uppskattning av kostnaderna för genomförandet av den boenderådgivning som ska understödjas, samt 
3) uppgifter om situationen när det gäller bostadslöshet och vräkning i kommunen eller samkommunen och om särskilda grupper av boende samt andra motiveringar till behovet av understöd. 
Innan statsbidragsmyndigheten fattar beslut om understöd ska den ordna samråd med den kommun eller samkommun som ansöker om understöd där de frågor enligt 2 mom. som gäller ansökan behandlas. Samråd behöver dock inte ordnas, om understöd söks för en fortsättning på samma projekt för vilket samråd har ordnats i samband med den första ansökan. 
Närmare bestämmelser om innehållet i ansökan och om ordnandet av samråd enligt 3 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
7 § 
Ändringssökande 
Omprövning av ett beslut som statsbidragsmyndigheten fattat med stöd av denna lag får begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
8 § 
Myndigheternas uppgifter 
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet är statsbidragsmyndighet i fråga om understöd som avses i denna lag. 
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet stöder kommunerna i utvecklingen av boenderådgivningen och följer tillgången till och sätten att ordna rådgivningen. Utöver vad som i 14 § i statsunderstödslagen föreskrivs om statsunderstödstagarens skyldighet att lämna uppgifter, ska understödstagaren lämna Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet tillräckliga uppgifter om den boenderådgivning som finns tillgänglig inom dess område.  
Miljöministeriet följer verkställigheten av lagen och svarar för utvärderingen av hur lagen fungerar. 
Närmare bestämmelser om innehållet i och formen för de uppgifter enligt 2 mom. som ska lämnas får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
9 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2027. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 18.11.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare