Senast publicerat 12-11-2021 15:03

Riksdagens svar RSv 159/2021 rd RP 202/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 och 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

RP 202/2021 rd
ShUB 27/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 och 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (RP 202/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 27/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om temporär ändring av 4 och 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras temporärt i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 11 kap. 8 § 2 mom., sådant det lyder i lag 473/2009, och 
fogas temporärt till 4 kap. en ny 9 § som följer: 
4 kap. 
Jämkade och minskade arbetslöshetsförmåner 
9 § 
Temporärt undantag som gäller jämkning 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i detta kapitel ska vid jämkning bestämmelserna i 2 § 4 mom. och 4 § 2 mom. inte tillämpas mellan den 1 december 2021 och den 31 december 2022, nämnda dagar medräknade. 
11 kap. 
Bestämmelser om verkställighet 
8 § 
Utbetalning av arbetslöshetsförmån utan beslut 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Förskott kan få vara betalt för sammanlagt högst sex månader. Förskottet avdras från en abetslöshetsförmån som beviljas senare och avdraget görs när förmånen betalas. Förskottet kan också betraktas som förskottsbetalning på någon annan arbetslöshetsförmån som beviljas senare. Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan kan då kvitta beloppet av en förmån som i förskott betalats till ett för stort belopp mot en förmån som beviljas senare. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2022. 
Denna lag tillämpas vid betalning av arbetslöshetsförmåner för ansökningsperioder som börjar den 1 december 2021 eller därefter, dock senast den 31 december 2022. 
Lagens 11 kap. 8 § 2 mom. ska tillämpas vid betalning av en arbetslöshetsförmån också när ansökan kommit in före ikraftträdandet av denna lag. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 12.11.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare