Senast publicerat 23-11-2022 09:57

Riksdagens svar RSv 159/2022 rd RP 216/2022 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 kap. 48 § i utsökningsbalken

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 kap. 48 § i utsökningsbalken (RP 216/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Lagutskottet (LaUB 15/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om temporär ändring av 4 kap. 48 § i utsökningsbalken 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i utsökningsbalken (705/2007) 4 kap. 48 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 60/2018, som följer: 
4 kap. 
Utmätning 
48 § 
Skyddat belopp 
Vid utmätning av lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen är gäldenärens skyddade belopp för gäldenärens egen del 29,52 euro och för make samt för egna och makens barn som han eller hon försörjer 8,34 euro per dag fram till nästa löneutbetalningsdag. Det skyddade beloppet beräknas för 30 dagar per månad. 
Med make avses i 1 mom. äkta make och den som bor med gäldenären under äktenskapsliknande förhållanden. Gäldenären anses försörja en person vars inkomst inte överstiger det skyddade beloppet för gäldenären själv, och ett sådant barn, oberoende av om även den andra maken bidrar till försörjningen av barnet. Underhållsbidrag som gäldenären betalar kan beaktas på det sätt som föreskrivs i 51, 51 a, 52 och 53 §. 
Det skyddade beloppet justeras genom förordning av justitieministeriet. På justeringen av beloppen tillämpas lagen om folkpensionsindex (456/2001). För gäldenären själv motsvarar det skyddade belopp som anges i 1 mom. poängtalet 1733 för folkpensionsindexet. För make samt för egna och makens barn som gäldenären försörjer motsvarar det skyddade belopp som anges i 1 mom. poängtalet 1674 för folkpensionsindexet.  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2023. 
En i 48 § 3 mom. i denna lag avsedd förordning av justitieministeriet om det skyddade beloppet får utfärdas innan denna lag träder i kraft. 
Det skyddade beloppet justeras för 2024 med stöd av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 22.11.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare