Senast publicerat 10-05-2021 20:31

Riksdagens svar RSv 160/2020 rd RP 209/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

RP 209/2020 rd
KoUB 15/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (RP 209/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 15/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007) 11 §, 14 § 3 mom. och 16 § 4 mom., sådana de lyder, 11 § i lag 298/2015 samt 14 § 3 mom. och 16 § 4 mom. i lag 940/2016, som följer: 
11 § 
Stöd som betalas utifrån allmänt skattskyldiga sjömäns sjöarbetsinkomst 
För en enligt 9 § i inkomstskattelagen (1535/1992) allmänt skattskyldig sjöman betalas ett stöd som motsvarar under stödperioden betald 
1) förskottsinnehållning som verkställs på sjöarbetsinkomst enligt 74 § i inkomstskattelagen i enlighet med den förskottsinnehållningsprocent som fastställts för sjöarbetsinkomsten; stöd betalas dock inte till den del som förskottsinnehållningen har höjts så som anges i 17 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), 
2) arbetsgivares pensionsförsäkringsavgift enligt 141 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006); förhöjning eller nedsättning av arbetsgivares pensionsförsäkringsavgift enligt 141 a § i den lagen beaktas inte i stödets belopp, 
3) arbetsgivarandel av olycksfallsförsäkringspremien, 
4) arbetsgivares sjukförsäkringsavgift, 
5) arbetsgivarandel av arbetslöshetsförsäkringspremien, 
6) arbetsgivarandel av grupplivförsäkringspremien, och 
7) arbetsgivarandel av premien för frivillig olycksfallsförsäkring för fritiden och tilläggsförsäkring för fritiden. 
14 § 
Ansökan om stöd 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Stöd söks för varje stödperiod med en ansökan som lämnas in till stödmyndigheten inom tre månader från det att stödperioden upphörde. Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift, arbetsgivarandelen av arbetslöshetsförsäkringspremien, arbetsgivarandelen av grupplivförsäkringspremien och arbetsgivarandelen av premien för frivillig olycksfallsförsäkring för fritiden och tilläggsförsäkring för fritiden för stödåret 2020 ska sökas senast den 31 mars 2021. 
16 § 
Nödvändiga uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den sökande ska för varje stödperiod till stödmyndigheten ge in försäkringsbolagets och Sysselsättningsfondens redogörelser per fartyg för de under stödperioden inbetalda försäkringspremier som grundar sig på sjöarbetsinkomsten och som avses i 11 §. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2021.  
Denna lag tillämpas på det stöd som betalas för kostnader som uppkommer under 2020. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 27.11.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare