Senast publicerat 30-11-2022 09:18

Riksdagens svar RSv 160/2022 rd RP 229/2022 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 29 och 50 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 29 och 50 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (RP 229/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 15/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av 29 och 50 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 29 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1114/2021, samt 
fogas till 50 §, sådan den lyder i lag 532/2017, ett nytt 3 mom. som följer: 
29 § 
Priserna per enhet för förskoleundervisning och grundläggande utbildning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utöver priset per enhet för utbildning som handleder för examensutbildning får utbildningsanordnaren en tilläggsfinansiering som motsvarar tilläggsfinansieringen för förlängd läroplikt för de elever som omfattades av den förlängda läroplikten när de slutförde den grundläggande utbildningens lärokurs och den grundläggande utbildningen avslutades. Detta gäller dock inte elever med mycket svår utvecklingsstörning. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
50 § 
Beviljande och justering av finansiering 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 mom. justerar undervisnings- och kulturministeriet finansieringen av sådan utbildning som handleder för examensutbildning och som ordnas av anordnare av grundläggande utbildning samt anknytande tilläggsfinansiering för den förlängda läroplikten, tillägg för internatskola och skolhemsförhöjning så att de före utgången av finansåret överensstämmer med det genomsnittliga antalet studerande för den 20 september det år som föregick finansåret och den 20 september under finansåret. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 23.11.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare