Senast publicerat 30-11-2022 09:12

Riksdagens svar RSv 161/2022 rd RP 158/2022 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagen om fritt bildningsarbete

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagen om fritt bildningsarbete (RP 158/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 16/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 2 § 1 mom., 11 § 3 mom., 23 § 1 mom., det inledande stycket i 29 § 1 mom., 51 § och 64 § 1 mom., 
sådana de lyder, 2 § 1 mom. i lag 489/2022, 11 § 3 mom. i lag 1486/2016, 23 § 1 mom. och 51 § i lag 532/2017, det inledande stycket i 29 § 1 mom. i lag 1114/2021 och 64 § 1 mom. i lag 1407/2010, samt 
fogas temporärt till lagen nya 24 b, 28 a och 35 c § som följer: 
2 § 
Tillämpning av lagen i vissa fall 
Bestämmelser om beviljande av statsandel för driftskostnaderna för sådan förskoleundervisning och grundläggande utbildning som avses i lagen om grundläggande utbildning, sådan småbarnspedagogik som avses i lagen om småbarnspedagogik (540/2018), sådan grundläggande konstundervisning som avses i lagen om grundläggande konstundervisning och som finansieras enligt antalet invånare i kommunen, sådana allmänna bibliotek som avses i lagen om allmänna bibliotek (1492/2016) och sådan kulturverksamhet som avses i lagen om kommunernas kulturverksamhet (166/2019) finns i lagen om statsandel för kommunal basservice (618/2021). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11 § 
Finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vid beviljande av finansiering för det första året av en tvåårig förskoleundervisning som ingår i ett sådant tillstånd att ordna utbildning som avses i 7 § i lagen om grundläggande utbildning används som pris per enhet i fråga om de elever som fyller fem år det år som förskoleundervisningen inleds ett belopp som motsvarar den hemkommunsersättning för sexåringar som avses i 35 § i lagen om statsandel för kommunal basservice. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
23 § 
Genomsnittliga priser per enhet 
Genom förordning av statsrådet utfärdas årligen bestämmelser om de genomsnittliga priser per enhet för gymnasieutbildning och grundläggande konstundervisning som läggs till grund för finansieringen för det följande finansåret, med iakttagande av 19 § 2 mom. och 22 § i lagen om statsandel för kommunal basservice. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
24 b § 
Priset per enhet för gymnasier finansåren 2023 och 2024 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 24 § 1 och 10 mom. beräknas priserna per enhet för studerande vid gymnasier för finansåren 2023 och 2024 utifrån de riksomfattande totalkostnaderna för 2019 och antalet studerande under det sistnämnda året. De riksomfattande totalkostnaderna utökas med 13 892 000 euro. 
28 a § 
Priset per enhet för grundläggande konstundervisning som finansieras enligt antalet undervisningstimmar finansåren 2023 och 2024 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 28 § 1 mom. beräknas priserna per enhet för grundläggande konstundervisning finansåren 2023 och 2024 genom att de riksomfattande totalkostnaderna för 2019 divideras med det totala antalet undervisningstimmar under det sistnämnda året. De riksomfattande totalkostnaderna utökas med 748 000 euro. 
29 § 
Priserna per enhet för förskoleundervisning och grundläggande utbildning 
Priserna per enhet för de verksamheter som avses i 2 § 2 mom. 2, 3 a-, 3 b-, 4, 5 och 9 punkten och för utbildning som handleder för examensutbildning och som ordnas av en anordnare av grundläggande utbildning fås genom att man från hemkommunsersättningens grunddel som finansministeriet bestämt i enlighet med 35 § i lagen om statsandel för kommunal basservice drar av 320,77 euro och multiplicerar skillnaden med följande koefficienter: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 kap. 
Priser per enhet för kulturverksamhet 
35 c § 
Priserna per enhet för museer och verksamhetsenheter för scenkonst finansåren 2023 och 2024 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 35 § 1 mom. beräknas priserna per enhet för finansåren 2023 och 2024 genom att driftskostnaderna för verksamheten 2019 divideras med kulturinstitutionernas totala antal faktiska årsverken under det sistnämnda kalenderåret. Museernas driftskostnader utökas med 324 000 euro, de i 35 § 2 mom. 2 punkten avsedda verksamhetsenheternas driftskostnader med 426 000 euro och de i nämnda mom. 3 punkten avsedda verksamhetsenheternas driftskostnader med 233 000 euro. 
51 § 
Utbetalning av finansiering för driftskostnader 
Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning betalar ut den finansiering för driftskostnader som avses i 50 §, den höjning av basfinansieringen efter prövning som avses i 32 e § och den ersättning för mervärdesskatt som avses i 32 i § 1 mom. till kommunen eller en annan anordnare av verksamhet enligt någon av de lagar som nämns i 1 och 2 §. Bestämmelser om utbetalning av statsandelar, ersättningar och annan finansiering finns i 46 § i lagen om statsandel för kommunal basservice. Statsunderstöd betalas före utgången av kalenderåret. Strategifinansiering enligt 32 h § och ersättning för mervärdesskatt enligt 32 i § 2 mom. i denna lag betalas före utgången av finansåret. 
64 § 
Tillämpning av vissa bestämmelser i lagen om statsandel för kommunal basservice 
På sådan finansiering som avses i denna lag tillämpas dessutom följande bestämmelser i lagen om statsandel för kommunal basservice: 
1) 21 § 2 mom. om nya och mera omfattande statsandelsåligganden, 
2) 53 § 2 mom. om bestämmande av kommunens invånarantal, 
3) 54 § 3 mom. om beviljande av statsandel vid ändring i kommunindelningen, 
4) 55 § om bestämmande av statsandelen när en kommuns område delas, 
5) 56 § om regionförvaltningsverkets behörighet att förelägga vite. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20. Lagens 24 b, 28 a och 35 c § gäller till och med den 31 december 2024. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om fritt bildningsarbete 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) 11 § 4 mom. samt 12 och 18 §, 
sådana de lyder, 11 § 4 mom. i lag 579/2015 samt 12 och 18 § i lag 1765/2009, samt 
fogas temporärt till lagen en ny 11 a §, i stället för den 11 a § som upphävts genom lag 1608/2015, som följer: 
11 § 
Pris per enhet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Priset per enhet för en undervisningstimme vid medborgarinstituten beräknas årligen så att driftskostnaderna för verksamheten vid medborgarinstituten under det år som föregår året före det år då priset per enhet bestäms divideras med antalet undervisningstimmar vid instituten samma år. Till driftskostnaderna räknas de avskrivningar för verksamhet som gäller fritt bildningsarbete som medborgarinstitutens huvudmän gjort enligt bokföringen. Närmare bestämmelser om hur avskrivningarna räknas in i driftskostnaderna får utfärdas genom förordning av statsrådet. Medborgarinstitutens genomsnittliga pris per enhet bestäms årligen genom förordning av statsrådet med iakttagande av bestämmelserna i 19 § 2 mom. och 22 § i lagen om statsandel för kommunal basservice (618/2021). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11 a § 
Pris per enhet finansåren 2023 och 2024 
Med avvikelse från 11 § 2—6 mom. beräknas priserna per enhet för finansåren 2023 och 2024 genom att driftskostnaderna för verksamheten i fråga 2019 divideras med antalet prestationer för verksamheten i fråga under det sistnämnda året. Driftskostnaderna utökas för folkhögskolornas del med 55 000 euro, för de riksomfattande idrottutbildningscentrens del med 8 000 euro, för medborgarinstitutens del med 1 252 000 euro och för sommaruniversitetens del med 9 000 euro. 
12 § 
Förändringen i kostnadsnivån samt i verksamhetens omfattning och art 
Vid beräkningen av priserna per enhet beaktas förändringen i kostnadsnivån och i verksamhetens omfattning och art med iakttagande av vad som föreskrivs i 19 § 2 mom. och 22 § i lagen om statsandel för kommunal basservice. 
18 § 
Betalning 
Statsandel för driftskostnaderna betalas till huvudmannen för en läroanstalt från ingången av kalenderåret månatligen i lika stora poster senast den 11 varje månad av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning. Bestämmelser om utbetalning av statsandelar finns i 46 § i lagen om statsandel för kommunal basservice. Statsunderstöd betalas till huvudmannen före utgången av kalenderåret. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20. Lagens 11 a § gäller till och med den 31 december 2024. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 23.11.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare