Senast publicerat 10-05-2021 20:31

Riksdagens svar RSv 169/2020 rd RP 183/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 kap. 11 § och 32 kap. 11 § i strafflagen

RP 183/2020 rd
LaUB 13/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 kap. 11 § och 32 kap. 11 § i strafflagen (RP 183/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Lagutskottet (LaUB 13/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av 1 kap. 11 § och 32 § kap. 11 § i strafflagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i strafflagen (39/1889) 32 kap. 11 § 1 mom., sådant det lyder i lag 187/2012, samt  
fogas till 1 kap. 11 §, sådan den lyder i lagarna 626/1996, 368/2019 och 486/2019, ett nytt 3 mom. som följer: 
1 kap. 
Om tillämpningsområdet för finsk straffrätt 
11 § 
Kravet på dubbel straffbarhet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Även om det i lagen på gärningsorten inte föreskrivs något straff för gärningen, ska den betraktas som ett förbrott till penningtvätt eller grov penningtvätt, om straff för gärningen föreskrivs 
1) i 16 kap. 13 eller 14 §, 
2) i 17 kap. 1 a, 8, 8 a, 18, 18 a eller 19 §, 
3) i 20 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7 b eller 8 a—8 c §, 
4) i 20 kap. 9 eller 9 a §, och gärningen riktar sig mot en person som är under 18 år, 
5) i 30 kap. 7, 7 a, 8 eller 8 a §, eller  
6) i 40 kap. 1 eller 2 §.  
32 kap.  
Om häleri- och penningtvättsbrott  
11 § 
Begränsningsbestämmelser 
För brott som avses i detta kapitel döms inte en person som har medverkat till det brott genom vilket egendomen har frånhänts någon eller vinningen erhållits (förbrott). Den som gör sig skyldig till i 6 § 1 mom. 1 punkten avsedd omvandling eller överföring av vinning eller egendom för att dölja eller maskera vinningens eller egendomens olagliga ursprung eller för att hjälpa en annan gärningsman att undandra sig de rättsliga följderna av brottet eller till i 2 punkten i det momentet avsett döljande eller maskerande, eller till försök till en sådan gärning, kan dock dömas för penningtvätt eller grov penningtvätt eller för försök till något av dessa brott. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 3.12.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare