Senast publicerat 01-12-2022 17:09

Riksdagens svar RSv 171/2022 rd RP 7/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen (RP 7/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Lagutskottet (LaUB 16/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av strafflagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i strafflagen (39/1889) 6 kap. 5 §, 17 kap. 24 § 2 mom., 24 kap. 13 § och 25 kap. 10 §, 
sådana de lyder, 6 kap. 5 § i lag 564/2015 samt 17 kap. 24 § 2 mom., 24 kap. 13 § och 25 kap. 10 § i lag 511/2011, som följer: 
6 kap. 
Om bestämmande av straff 
5 § 
Skärpningsgrunder 
Straffskärpningsgrunder är 
1) att den brottsliga verksamheten är planmässig, 
2) att brottet begås som ett led i en organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet, 
3) att brottet begås mot ersättning, 
4) att brottet begås utifrån ett motiv som baseras på ras, hudfärg, härstamning, nationellt eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, kön, sexuell läggning eller funktionsnedsättning eller utifrån ett annat motiv som är jämförbart med dessa, och 
5) gärningsmannens tidigare brottslighet, om förhållandet mellan den tidigare brottsligheten och det nya brottet visar att gärningsmannen, med anledning av att brotten är likartade eller annars, är uppenbart likgiltig för förbud och påbud i lag.  
Med organiserad kriminell sammanslutning avses en strukturerad sammanslutning, inrättad för en viss tid, bestående av minst tre personer, som handlar i samförstånd för att begå brott för vilka det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst fyra år, eller brott som avses i 11 kap. 10 § eller 15 kap. 9 §. 
17 kap. 
Om brott mot allmän ordning 
24 §  
Juridiska personers straffansvar 
 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vad som föreskrivs om juridiska personers straffansvar tillämpas också på en sådan offentlig uppmaning till brott som avses i 1 § när det brott som uppmaningen eller förledandet avser är 
1) hets mot folkgrupp eller grov hets mot folkgrupp, eller 
2) grov ärekränkning eller olaga hot när motivet för uppmaningen eller förledandet är ras, hudfärg, härstamning, nationellt eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, kön, sexuell läggning eller funktionsnedsättning eller en grund som är jämförbar med de grunderna. 
24 kap. 
Om kränkning av integritet och frid samt om ärekränkning 
13 §  
Juridiska personers straffansvar 
På grov ärekränkning där motivet för brottet är ras, hudfärg, härstamning, nationellt eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, kön, sexuell läggning eller funktionsnedsättning eller en grund som är jämförbar med de grunderna tillämpas vad som föreskrivs om juridiska personers straffansvar. 
25 kap. 
Om brott mot friheten 
10 §  
Juridiska personers straffansvar 
På människohandel och grov människohandel tillämpas vad som föreskrivs om juridiska personers straffansvar. 
På olaga hot där motivet för brottet är ras, hudfärg, härstamning, nationellt eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, kön, sexuell läggning eller funktionsnedsättning eller en grund som är jämförbar med de grunderna tillämpas vad som föreskrivs om juridiska personers straffansvar. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 25.11.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare